21/06/2010 | 2352 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1124/BXD-KTXD
V/v: Chi phí lập và quản lý dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị.

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 944/STC-ĐT ngày 11/5/2010 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về chi phí lập và quản lý dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng được áp dụng đối với hoạt động đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp đầu tư mua sắm trang thiết bị như Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai nêu tại văn bản số 944/STC-ĐT thì chủ đầu tư xác định chi phí cho việc lập và quản lý dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị bằng cách lập dự toán trên cơ sở nội dung công việc, phương pháp lập dự toán như hướng dẫn tại phụ lục các văn bản của Bộ Xây dựng (tuỳ thời điểm thực hiện): Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005; Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005; văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007; Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 và các chế độ chính sách của nhà nước có liên quan.

Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai căn cứ ý kiến nêu trên để hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1124/BXD-KTXD, CONG VAN 1124 2010, BO XAY DUNG, CHI PHI QUAN LY DU AN DAU TU, DAU TU MUA SAM TRANG THIET BI, XAY DUNG - DO THI