23/08/2010 | 13286 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 11138/BTC-TCT
V/v hạch toán Khoản tiền hoàn thuế xuất, nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhận được vướng mắc của Cục thuế và doanh nghiệp hỏi về việc hạch toán Khoản tiền hoàn thuế xuất, nhập khẩu của hàng hóa thực xuất khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 quy định: Thu nhập khác bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; hoàn nhập các Khoản dự phòng; thu Khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được; thu Khoản nợ phải trả không xác định được chủ; Khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các Khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

- Tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp có quy định:

Tài Khoản 711: Thu nhập khác

Các Khoản hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB được tính vào thu nhập khác (nếu có), ghi:

Nợ các TK 111, 112 …

Có TK 711 - Thu nhập khác

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp đơn vị có nhận được Khoản tiền hoàn thuế xuất, nhập khẩu thì số tiền hoàn thuế xuất, nhập khẩu được tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp Khoản thu nhập này liên quan trực tiếp đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì Khoản thu nhập này được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp Khoản thu nhập này không liên quan trực tiếp lĩnh vực sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN đối với Khoản thu nhập này theo mức quy định, không được áp dụng ưu đãi.

Bộ Tài chính trả lời để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST;
- Các đơn vị trực thuộc TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS (4b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 11138/BTC-TCT, CONG VAN 11138 2010, BO TAI CHINH, HACH TOAN, HOAN THUE XUAT NHAP KHAU, THUE - PHI - LE PHI