07/04/2009 | 1210 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1061/LĐTBXH-LĐTL
V/v áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu đối với BQLDA

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 2101/UBND-GT ngày 17/3/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999, Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/1999, Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008, Thông tư số 23/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 thì Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành lập theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 (nay theo các Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006) được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa không quá 1,34 lần so với mức lương tối thiểu chung để xác định quỹ tiền lương và trả lương cho người lao động. Khi áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm này, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg và Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Đối với Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội khi có đủ các điều kiện nêu trên thì được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa không quá 1,34 lần so với mức lương tối thiểu chung để trả lương cho người lao động theo quy định.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Đàm Hữu Đắc

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1061/LDTBXH-LDTL, CONG VAN 1061 2009, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, DOANH NGHIEP, LAO DONG - TIEN LUONG