15/07/2011 | 1873 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 104/BXD-KTXD
V/v: Chi phí kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công và ký xác nhận bản vẽ trước khi phê duyệt.

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Pusco

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 646/2011/CV ngày 25/5/2011 của Công ty cổ phần Pusco về chi phí kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công và ký xác nhận bản vẽ trước khi phê duyệt. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp thiết kế ba bước, thiết kế bản vẽ thi công phải được chủ đầu tư hoặc đại diện được ủy quyền của chủ đầu tư xác nhận bằng chữ ký và đóng dấu đã phê duyệt vào bản vẽ trước khi đưa ra thi công. Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công và xác nhận trong bản vẽ trước khi phê duyệt như nêu tại văn bản số 646/2011/CV thì chi phí cho công việc này căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Trường hợp trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn giám sát thi công đã bao gồm cả công việc kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công và xác nhận trong bản vẽ thì không được tính thêm chi phí này.

Công ty cổ phần Pusco căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 104/BXD-KTXD, CONG VAN 104, BO XAY DUNG, CHI PHI KIEM TRA THIET KE, KY XAC NHAN BAN VE TRUOC KHI PHE DUYET, XAY DUNG- DO THI