03/01/2012 | 17612 Lượt xem |

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 07/CT-TTHT
V/v: xuất khẩu tại chỗ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Bao Bì Giấy Quốc Tế L&E VN
Đ/chỉ: 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Tân Bình
Mã số thuế: 0311245122

 

Trả lời văn thư số 012011/HXKTC ngày 12/12/2011 của Công ty về xuất khẩu tại chỗ, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/12/2008 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

- Căn cứ điểm 1 công văn số 15514/BTC-TCT ngày 16/11/2011 của Bộ Tài Chính về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu tại chỗ:

“Thương nhân Việt Nam (bao gồm cả thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài) có hàng hóa xuất khẩu tại chỗ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện sau:

i) Hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng gia công ký với thương nhân nước ngoài có điều khoản ghi rõ hàng hóa được giao cho người nhận hàng tại Việt Nam;

ii) Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ có xác nhận của cơ quan hải quan về hàng hóa đã giao cho người nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của phía nước ngoài.

iii) Hàng hóa bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam phải thanh toán qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại Điểm 1.3. c.3 Mục III, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính. Trường hợp người nhập khẩu tại chỗ được phía nước ngoài ủy quyền thanh toán cho người xuất khẩu tại chỗ thì đồng tiền thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

iv) Hóa đơn xuất khẩu hoặc hóa đơn GTGT ghi rõ tên thương nhân nước ngoài, tên người nhập khẩu tại chỗ, địa điểm giao hàng tại Việt Nam.”;

- Căn cứ công văn số 6282/BTC-TCT ngày 16/5/2011 của Bộ Tài chính về sử dụng hóa đơn đối với loại hình xuất khẩu tại chỗ: “Kể từ ngày 01/01/2011, trường hợp doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu tại chỗ thì được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn xuất khẩu cho hoạt động này.”,

Trường hợp Công ty được thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư ngày 07/10/2011, ký hợp đồng bán hàng cho Công ty Hopeway group Limited tại British Virgin Island nhưng theo chỉ định của phía nước ngoài thì hàng hoá được giao cho Công ty TNHH Diamond Việt Nam tại Bình Dương. Nếu Công ty đáp ứng điều kiện xuất khẩu quy định tại điểm 1 công văn số 15514/BTC-TCT nêu trên thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Đối với hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại chỗ, Công ty có thể đăng ký sử dụng hoá đơn xuất khẩu hoặc hoá đơn GTGT với cơ quan Hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ theo hướng dẫn trên.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTT2
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
2570-213005 /11 KL

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 07/CT-TTHT, CONG VAN 07, CUC THUE TP HO CHI MINH, XUAT KHAU TAI CHO, THUE GIA TRI GIA TANG, XUAT NHAP KHAU, THUE - PHI - LE PHI