05/05/2011 | 2090 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/BXD-TTr
V/v tổ chức và hoạt động của thanh tra xây dựng

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Thanh tra Sở Xây dựng Quảng Bình

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 04/Ttra ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình đề nghị hướng dẫn về mô hình tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Điều 7 Nghị định số 46/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quy định rõ: “Hệ thống tổ chức của Thanh tra Xây dựng bao gồm: Thanh tra Bộ Xây dựng; Thanh tra Sở Xây dựng. Các tổ chức Thanh tra Xây dựng có con dấu và tài khoản riêng”. Căn cứ quy định này, Thanh tra Sở Xây dựng là cơ quan có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và tên gọi là Thanh tra Sở Xây dựng, không phải là Phòng Thanh tra thuộc Sở Xây dựng.

Tại khoản 4 Mục III Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BXD-BNV ngày 22/6/2005 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Xây dựng ở địa phương. Tại khoản 4 Mục III Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BXD-BNV quy định: “Đối với các tỉnh: Căn cứ quy mô, số lượng đơn vị hành chính (thành phố, thị xã, huyện thuộc tỉnh), đặc điểm yêu cầu quản lý; Giám đốc Sở trình UBND cấp tỉnh quyết định thành lập các Đội thanh tra độc lập cho từng địa bàn hành chính hoặc Đội thanh tra liên huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh; không nhất thiết mỗi đơn vị hành chính cấp huyện phải có riêng một đội thanh tra. Chánh thanh tra bổ nhiệm, miễn nhiệm Đội trưởng, Đội phó Đội Thanh tra liên huyện, thành phố, thị xã; ban hành quy chế hoạt động và trực tiếp quản lý, điều hành”.

Theo Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng là một tổ chức cùng với Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước ngành Xây dựng, không quy định Thanh tra là một phòng thuộc Sở Xây dựng. Như vậy, quy định của Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV cũng không trái với các quy định của Nghị định số 46/2005/NĐ-CP của Chính phủ và không mâu thuẫn với quy định của Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BXD-BNV của liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ.

Những văn bản quy phạm pháp luật trên đây là cơ sở pháp lý để xây dựng đề án thành lập, lựa chọn mô hình tổ chức phù hợp cho Thanh tra Sở Xây dựng các địa phương. Hiện nay, hầu hết Thanh các Sở Xây dựng đã được thành lập, kiện toàn, hoạt động theo mô hình này, nhiều địa phương Thanh tra Sở Xây dựng tổ chức thành các Đội Thanh tra Xây dựng, hoạt động tiêu biểu như Quảng Ninh, Nghệ An, Cần Thơ, Bình Thuận, Trà Vinh…

 Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình khẩn trương, gấp rút hoàn thiện đề án, trình UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt, làm cơ sở tổ chức, hoàn thiện bộ máy Thanh tra Sở Xây dựng, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác quản lý xây dựng tại địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (b/c);
- Thứ trưởng Cao Lại Quang (b/c);
- UBND tỉnh Quảng Bình;
- Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình;
- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình;
- Lưu: VP, TCCB, TTr.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH THANH TRA
Phạm Gia Yên

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 06/BXD-TTR, CONG VAN 06 2011, BO XAY DUNG, THANH TRA XAY DUNG, TO CHUC VA HOAT DONG, BO MAY HANH CHINH, XAY DUNG - DO THI