13/01/2011 | 1194 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/BXD-KTXD
V/v: Chi phí thiết kế công trình thủy lợi.

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2011

 

Kính gửi: Ban quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 9

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 640/BQL9 ngày 13/12/2010 của Ban quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 – Bộ Nông nhiệp và Phát triển nông thôn về chi phí thiết kế công trình thủy lợi. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng tư vấn khảo sát lập thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đã được các bên ký kết năm 2003 (văn bản số 640/BQL9), vì vậy việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của nhà nước tương ứng với thời điểm thực hiện. Trường hợp do điều kiện khách quan (không do lỗi của nhà thầu tư vấn thiết kế) phải điều chỉnh thiết kế hoặc thay đổi tiến độ thực hiện công việc, thì chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết, các quy định của nhà nước có liên quan để điều chỉnh hợp đồng.

Ban quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 06/BXD-KTXD, CONG VAN 06, BO XAY DUNG, CHI PHI THIET KE, CONG TRINH THUY LOI, XAY DUNG- DO THI