26/05/2008 | 6535 Lượt xem |

UBND HUYỆN YÊN MÔ
PHÒNG NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CV-NV
V/việc cấp, đổi huân, huy chương kháng chiến

Yên Mô, ngày 26 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn

Thực hiện công văn số 182/SNV-TĐKT ngày 20/5/2008 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình về việc cấp, đổi lại Huân, Huy chương kháng chiến do mất, sai tên, sai địa chỉ, rách, nát. Phòng Nội vụ đề nghị UBND các xã, thị trấn thông báo chủ trương cấp đổi lại huân, huy chương kháng chiến do mất, sai tên, sai địa chỉ hoặc rách nát tới các thôn, xóm và lập danh sách gửi về phòng Nội vụ trước ngày 06/6/2008 để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình. Quá thời gian trên đơn vị nào không triển khai và tổng hợp báo cáo kết quả về phòng Nội vụ, đơn vị đó hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Thủ tục xin cấp đổi lại huân, huy chương kháng chiến bao gồm:

- Đơn xin cấp đổi lại hiện vật khen thưởng (Theo mẫu đính kèm)

- Tờ trình của UBND xã, thị trấn

- Danh sách cá nhân xin cấp đổi (Danh sách chống Pháp riêng, chống Mỹ riêng)

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Văn Vợi

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN XIN CẤP ĐỔI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG

Kính gửi:

Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh Ninh Bình
Hội đồng Thi đua, Khen thưởng …………………………………….

Họ và tên: ................................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh (nếu là cá nhân): ......................................................................................

Quê quán: xã .......................................  huyện: ................................... tỉnh: ............................

Trú quán: xã ........................................  huyện: ................................... tỉnh: ............................

Đã được tặng thưởng: .............................................................................................................

- Theo Quyết định số: ........................... ngày ……..tháng …….. năm..........................................

Của: .......................................................................................................................................

Số sổ vàng: .............................................................................................................................

Lý do:

+ Được cấp lại: .......................................................................................................................

+ Được đổi lại: ........................................................................................................................

Hiện vật:

+ Xin cấp lại: ...........................................................................................................................

+ Xin đổi lại: ............................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng; nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ghi chú: Những trường hợp sai tên, sai địa chỉ, rách nát phải nộp lại bản gốc.

 

Xác nhận của chính quyền địa phương Hoặc cơ quan quản lý cán bộ

............... ngày …….tháng …… năm 200…
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 01/CV-NV, CONG VAN 01, TINH NINH BINH, VAN HOA - XA HOI