20/12/2012 | 3401 Lượt xem |

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9981/CT-TTHT
V/v: Mẫu hoá đơn GTGT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

Kính gởi:

Công ty TNHH Một Thành Viên Thực Phẩm Bình Vinh Sài Gòn
Địa Chỉ: 6/1/56 Quốc Lộ 1A KP.01 P.Thới An, Quận 12
Mã số thuế: 0305262144

 

Trả lời văn thư số 06/CV-BVSG ngày 26/11/2012 của Công ty về mẫu hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2, điều 8 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

"...

Trường hợp tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng".

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty thiết kế mẫu hóa đơn đặt in (đính kèm văn thư số 06/CV-BVSG) sử dụng chung cho Công ty và Chi nhánh, tại chỉ tiêu đơn vị bán hàng trên hóa đơn không có tiêu thức "mã số thuế" của đơn vị bán hàng là không đúng quy định.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT 2;
- Web CT;
- Lưu: (HC,TTHT);
2795-299159/2012 NVTrường

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 9981/CT-TTHT, CONG VAN 9981, CUC THUE TP HO CHI MINH, MAU HOA DON GIA TRI GIA TANG, MAU HOA DON GTGT, HOA DON GIA TRI GIA TANG, HOA DON GTGT, CONG TY THUC PHAM BINH VINH SAI GON, THUE - PHI - LE PHI, KE TOAN - KIEM TOAN