14/06/2012 | 6320 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 970/BXD-QLN
V/v:Trả lời công văn số 1746/HUD-BQL9 ngày 18/5/2012 của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị.

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (HUD)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1746/HUD-BQL9 ngày 18/5/2012 của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (Tập đoàn HUD) đề nghị hướng dẫn về việc thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư các dự án phát triển nhà ở tại dự án Khu đô thị mới Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số 1746/HUD-BQL9 ngày 18/5/2012 của Tập đoàn HUD thì dự án Khu đô thị mới Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh được UBND TP.Hồ Chí Minh giao cho Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (nay là Tập đoàn HUD) làm chủ đầu tư từ tháng 7/2003 (theo văn bản số 3600/UB-ĐT ngày 30/7/2003), được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư xây dựng dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới từ năm 2004 (theo văn bản số 1225/CP-CN ngày 30/4/2004). Tập đoàn HUD đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án này từ năm 2004 (theo Quyết định số 84A/TCT-HĐQT ngày 15/9/2004). Tiếp đó, ngày 10/5/2006 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2093/QĐ-UB về việc giao đất cho Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (tập đoàn HUD) để thực hiện dự án Khu đô thị mới Đông Tăng Long.

Hiện nay, Tập đoàn HUD đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất, thực hiện đầu tư xây dựng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật (gồm san nền, đường giao thông, thoát nước mưa), đã nộp đủ tiền sử dụng đất giai đoạn 1 và giai đoạn 2 với số tiền là 468.740.638.100 đồng cho Nhà nước và đã bàn giao (không bồi hoàn) cho TP. Hồ Chí Minh 4,52 ha đất xây dựng nhà ở cao tầng có cơ sở hạ tầng kỹ thuật để phục vụ chương trình tái định cư của thành phố, nhiều khu vực của dự án đã đủ điều kiện để đầu tư xây dựng các dự án cấp 2.

Như vậy, đến nay Tập đoàn HUD đã thực hiện được một số thủ tục đầu tư xây dựng đối với toàn bộ dự án Khu đô thị Đông Tăng Long. Do vậy, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Tập đoàn HUD không phải thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư đối với các dự án phát triển nhà ở trong Khu đô thị mới này theo quy định của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Tuy nhiên, căn cứ các diện tích đất của dự án mà Tập đoàn HUD đã nộp tiền sử dụng đất cũng như phần còn lại của dự án, Tập đoàn HUD cần chủ động lập kế hoạch đầu tư các dự án trong khu đô thị này và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Trong các kế hoạch cần nêu rõ phân kỳ đầu tư dự án phát triển nhà ở, phạm vi, quy mô dự án, diện tích sử dụng đất, tiến độ đầu tư, tổng mức đầu tư tạm tính và đề xuất phương án tiêu thụ sản phẩm hoặc hợp tác đầu tư với chủ đầu tư thứ cấp (nếu có) đối với từng loại nhà ở theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Căn cứ vào kế hoạch đầu tư các dự án phát triển nhà ở đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiêt và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở, đề nghị Tập đoàn HUD liên hệ với cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP.HCM;
- Sở Xây dựng Tp. HCM;
- Lưu: VT, QLN (2b);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 970/BXD-QLN, CONG VAN 970 2012, BO XAY DUNG, TAP DOAN PHAT TRIEN NHA DO THI VIET NAM, BAT DONG SAN