11/11/2013 | 3567 Lượt xem |

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9534/VPCP-KGVX
V/v Dự án xây dựng Kênh Truyền hình Nhân Dân

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Báo Nhân Dân;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Báo Nhân Dân (Tờ trình số 1155-TTr/ND ngày 15 tháng 10 năm 2013), ý kiến của Văn phòng Trung ương Đảng (văn bản số 3055-CV/VPTW/nb ngày 19 tháng 8 năm 2013) và các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư về Dự án xây dựng Kênh Truyền hình Nhân Dân (giai đoạn I), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Báo Nhân Dân chủ động rà soát lại quy mô, lộ trình thực hiện dự án đầu tư và phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng nguồn vốn; giãn, hoãn tiến độ đối với những hạng mục, nội dung chưa thực sự cấp bách của dự án, trên cơ sở đó báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng (cơ quan chủ trì đầu tư) để làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ưu tiên bố trí vốn kế hoạch năm 2014 cho những hạng mục cấp thiết của Dự án đầu tư Xây dựng Kênh Truyền hình Nhân Dân (giai đoạn I), nhằm sớm đưa Kênh Truyền hình Nhân Dân vào vận hành theo tiến độ đã được Ban Bí thư thông qua.

Việc thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Kênh Truyền hình Nhân Dân (giai đoạn I) thực hiện theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Báo Nhân Dân và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư TW Đảng (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các PTTg (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TW;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, KTN, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 9534/VPCP-KGVX, CONG VAN 9534, VAN PHONG CHINH PHU, XAY DUNG KENH TRUYEN HINH NHAN DAN, CONG NGHE THONG TIN, VAN HOA - XA HOI