05/03/2013 | 9024 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ÐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/UBND-KTN
V/v điều chỉnh chi phí nhân công ngành xây dựng năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các, huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTTBXH ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 80/TTr-SXD ngày 04 tháng 02 năm 2013, Uỷ ban nhân dân Tỉnh công bố điều chỉnh chi phí nhân công ngành xây dựng năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau:

I. Mức lương làm cơ sở để điều chỉnh chi phí nhân nhân công ngành xây dựng năm 2013:

Mức lương làm cơ sở tính lương cơ bản là 1.400.000 đồng/tháng; mức lương tối thiểu chung làm cơ sở để tính phụ cấp lưu động là 1.050.000 đồng/tháng.

II. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong Đơn giá xây dựng công trình; Đơn giá khảo sát; Đơn giá công nhân thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng; Đơn giá dịch vụ công ích đô thị:

1. Chi phí nhân công:

a) Dự toán lập theo Đơn giá xây dựng công trình được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp công bố tại Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND.HC và Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND.HC ngày 31 tháng 11 năm 2007 nhân với hệ số điều chỉnh: KNC = 3,43.

b) Dự toán lập theo Đơn giá dịch vụ công ích đô thị được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp công bố tại Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2011 nhân với hệ số điều chỉnh: KNCCI = 1,54.

2. Chi phí máy thi công:

a) Dự toán lập theo Đơn giá xây dựng công trình được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp công bố tại Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND.HC và Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND.HC ngày 31 tháng 11 năm 2007 nhân với hệ số điều chỉnh: KMTC = 1,31.

b) Dự toán lập theo Đơn giá dịch vụ công ích đô thị được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp công bố tại Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2011 nhân với hệ số điều chỉnh: KMTCCI = 1,13.

3. Chi phí khảo sát:

Dự toán lập theo Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp - Phần khảo sát được Uỷ ban nhân dân Tỉnh công bố tại Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND.HC ngày 31 tháng 11 năm 2007 nhân với hệ số điều chỉnh: KKS = 2,85.

4. Chi phí nhân công thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng:

Dự toán lập theo Định mức được Bộ Xây dựng công bố tại Công văn số 1780/BXD ngày 16 tháng 8 năm 2007 nhân với hệ số điều chỉnh: KTN = 2,84

5. Thời gian áp dụng:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

6. Quy định áp dụng:

a) Áp dụng đối với các công trình, hạng mục công trình, gói thầu sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên thực hiện hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng heo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian nếu giá của hợp đồng được xác định trên cơ sở phương pháp lập dự toán xây dựng công trình, định mức, giá cả, chế độ, chính sách của nhà nước (theo mức lương tối thiểu cũ) được cấp có thẩm quyền ban hành, công bố và do các bên có thỏa thuận trong hợp đồng thì được điều chỉnh chi phí theo công bố này.

Không áp dụng việc điều chỉnh nêu trên đối với các hợp đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói.

Riêng đối với các dự án sử dụng ngồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với hướng dẫn này thì thực hiện theo các điều ước quốc tế đó.

Đối với các nguồn vốn khác có thể tham khảo để thực hiện.

b) Đối với những công trình quy định tại điểm a, mục này đang thi công dở dang thì khối lượng xây dựng thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 trở về sau trong tiến độ thi công xây dựng của hợp đồng được áp dụng điều chỉnh chi phí xây dựng, Chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu xác định khối lượng này và cùng đơn vị thi công thương thảo bổ sung hợp đồng theo quy định.

Khi thực hiện điều chỉnh, Chủ đầu tư căn cứ vào khối lượng thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, chi phí nhân công, máy thi công và cách tính trong bảng tổng hợp kinh phí dự toán của gói thầu được phê duyệt và tính giảm trừ theo tỷ lệ giảm giá trong kết quả đấu thầu (hoặc chỉ định thầu) được duyệt, để tính toán giá trị cần bổ sung hợp đồng; khi thanh quyết toán, các đơn vị kiểm soát thanh toán và thẩm tra phê duyệt quyết toán thực hiện việc kiểm tra giá trị điều chỉnh bổ sung.

c) Đối với trường hợp công trình kéo dài tiến độ không do lỗi của nhà thầu thi công thì nhà thầu thi công có trách nhiệm trình chủ đầu tư xem xét chấp thuận cho điều chỉnh tiến độ thi công tương ứng với thời gian kéo dài hợp lý.

Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài thời gian hoàn thành dự án thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

d) Đối với công trình đã được Chủ đầu tư phê duyệt dự toán nhưng chưa điều chỉnh hệ số nhân công, máy thi công:

Sau 10 ngày kể từ ngày ký Công văn này, thực hiện đối với các gói thầu như sau:

- Chưa tổ chức mở thầu hoặc phê duyệt kết quả chỉ định thầu: Chủ đầu tư điều chỉnh và phê duyệt lại dự toán theo quy định và thông báo đến các nhà thầu đã mua hồ sơ dự thầu, nhà thầu được chỉ định thầu.

- Đã tổ chức mở thầu hoặc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thì thực hiện theo quy định như đối với công trình dở dang.

đ) Đối với công tác khảo sát, thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng:

Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng tư vấn để thực hiện việc điều chỉnh chi phí.

e) Đối với Đơn giá xây dựng chuyên ngành, trong thời gian chưa có hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành, cho phép chủ đầu tư được sử dụng mức lương để tính lương cơ bản là 1.400.000 đồng/tháng và mức lương tối thiểu chung làm cơ sở để tính phụ cấp lưu động là 1.050.000 đồng/tháng để tính toán hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công. Khi có hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành thì Uỷ ban nhân dân Tỉnh sẽ hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh.

g) Công văn này thay thế Công văn số 87/UBND-KTN ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công ngành xây dựng năm 2012 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- KBNN Tỉnh;
- LÐVP;
- Lưu: VT, NC/KTN,KTTH.tvt.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thể

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 95/UBND-KTN, CONG VAN 95 2013, TINH DONG THAP, DIEU CHINH CHI PHI NHAN CONG NGANH XAY DUNG, DIEU CHINH CHI PHI NHAN CONG, DIA BAN TINH DONG THAP, NAM 2013, LAO DONG - TIEN LUONG, XAY DUNG - DO THI