28/03/2012 | 6081 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 909/KBNN-KSC
V/v thực hiện một số nội dung trong kiểm soát chi ngân sách nhà nước

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Để thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát chi ngân sách nhà nước năm 2012 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/1/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và hướng dẫn của Bộ Tài chính; Kho bạc Nhà nước yêu cầu Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện một số nội dung như sau:

1. Về chi thường xuyên:

- Về xử lý kinh phí đã giao trong dự toán NSNN năm 2011 còn dư do tạm dừng mua sắm xe ô tô, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng theo Nghị Quyết số 11/NQ-CP:

Thực hiện công văn số 345/VPCP-KHTH ngày 17/01/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kinh phí tạm dừng mua sắm theo Nghị Quyết số 11/NQ-CP, theo đó Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đối với kinh phí đã giao trong dự toán NSNN năm 2011 còn dư do tạm dừng mua sắm xe ô tô, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng theo Nghị Quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, trường hợp năm 2012 còn nhu cầu mua sắm trang bị nhưng không bố trí dự toán thì đơn vị được chuyển nguồn sang năm 2012. Việc sử dụng nguồn vốn này sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn sau.

- Đối với việc mua sắm mới ô tô, phương tiện vận chuyển, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng năm 2012 của các đơn vị sử dụng ngân sách, hiện nay Bộ Tài chính đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo để thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước. Vì vậy các đơn vị KBNN chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.

2. Về chi đầu tư xây dựng cơ bản:

- Về đôn đốc thu hồi vốn tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

Theo báo cáo thống kê của Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố tính đến 31/01/2012 lũy kế số dư tạm ứng vốn đầu tư của các dự án chưa được thu hồi là rất lớn, bao gồm các dự án thuộc kế hoạch 2011 và các dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2010 trở về trước.

Để thực hiện nghiêm túc quy định tại mục 6, Điều 27, Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước, quản lý nguồn vốn của nhà nước có hiệu quả, tránh phân tán và lãng phí nguồn lực của Nhà nước, KBNN yêu cầu KBNN các tỉnh tiếp tục có công văn đôn đốc các chủ đầu tư làm thủ tục hoàn tạm ứng. Trường hợp các dự án có số dư tạm ứng thuộc kế hoạch năm 2010 trở về trước và các dự án thuộc kế hoạch năm 2011 còn số dư tạm ứng lớn, KBNN tỉnh chủ động tổ chức họp bàn biện pháp tháo gỡ, kiến nghị với chủ đầu tư khẩn trương làm thủ tục hoàn tạm ứng.

Những dự án không có khả năng hoàn trả vốn đã tạm ứng theo quy định tại hợp đồng, KBNN tỉnh có công văn báo cáo UBND tỉnh (đối với dự án thuộc địa phương quản lý), KBNN (đối với dự án thuộc Bộ, ngành TW quản lý) trong đó đề xuất cụ thể hướng xử lý.

- Về quyết toán vốn đầu tư năm 2011: Để đảm bảo quyết toán vốn đầu tư năm 2011 chính xác, đúng thời gian quy định, yêu cầu KBNN các tỉnh thực hiện quyết toán theo đúng hướng dẫn tại công văn 187/KBNN-KSC ngày 10/2/2012 của KBNN về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư năm 2011 và 2012. Báo cáo quyết toán cần có đối chiếu, xác nhận khớp đúng giữa Phòng Kiểm soát chi NSNN và Phòng Kế toán, trường hợp các tỉnh đã hoàn thành báo cáo quyết toán gửi KBNN mà chưa có xác nhận đối chiếu giữa hai phòng, yêu cầu các tỉnh đối chiếu và gửi lại KBNN trước ngày 05/04/2012.

- Đối với thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước: Thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ “Không kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư từ NSNN, TPCP kế hoạch năm 2011”.

- Việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước: KBNN các tỉnh thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 50/2011/TT-BTC, ngoài ra để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính từ tháng 3/2012 KBNN các tỉnh thực hiện như sau:

+ Đối với dự án do TW quản lý: Hàng quý, KBNN tỉnh báo cáo số vốn thanh toán chi tiết theo từng dự án, theo từng nguồn vốn, từng Bộ, ngành thuộc TW quản lý. Hàng tháng báo cáo tổng số theo từng nguồn vốn, từng Bộ, ngành thuộc TW quản lý.

+ Đối với các dự án do địa phương quản lý: KBNN tỉnh báo cáo theo quy định tại Biểu 06-KBT, Thông tư số 50/2011/TT-BTC; trong đó đặc biệt lưu ý đối với nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu hàng quý báo cáo chi tiết theo danh mục dự án Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao tại Quyết định số 70/QĐ-BKHĐT về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2012.

Đề nghị Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW triển khai tổ chức thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Kho bạc Nhà nước để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Đầu tư – BTC;
- Sở Giao dịch KBNN (để thực hiện);
- Lưu: VT, KSC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Tạ Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 909/KBNN-KSC, CONG VAN 909 2012, KHO BAC NHA NUOC TRUNG UONG, KIEM SOAT CHI NGAN SACH NHA NUOC, KHO BAC NHA NUOC, TAI CHINH NHA NUOC