13/12/2012 | 6735 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8576/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, PT và GDTX.

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Các Sở giáo dục và Đào tạo.

Để triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số nội dung công việc như sau:

1. Công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013 và các năm học tiếp theo được thực hiện theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Quy chế bồi dưỡng thường xuyên).

Các sở giáo dục và đào tạo chủ động xây dựng hệ thống văn bản quản lý nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trên địa bàn tỉnh và triển khai Quy chế, các văn bản liên quan tới các cơ sở giáo dục, cơ sở bồi dưỡng giáo viên để thống nhất triển khai thực hiện.

2. Hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của các Cục, Vụ, Chương trình, dự án thuộc Bộ vào tháng 3. Trên cơ sở đó, các sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo các nội dung đã được quy định trong Quy chế bồi dưỡng thường xuyên và triển khai thực hiện kế hoạch từ tháng 7. Riêng năm học 2012-2013, các sở giáo dục và đào tạo khi xây dựng kế hoạch thì tính cả thời gian thực hiện các công việc bồi dưỡng thường xuyên từ tháng 7/2012 cho đến kết thúc năm học này.

3. Tổ chức biên soạn tài liệu thuộc nội dung bồi dưỡng 2 đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học.

4. Ngoài số lượng đội ngũ cốt cán đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tập huấn năm 2011, các sở giáo dục và đào tạo chủ động xây dựng đội ngũ cốt cán cho địa phương đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu hợp lý. Phát huy tốt vai trò của cốt cán trong việc bồi dưỡng, kiểm tra, hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch.

5. Tăng cường đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên. Phổ biến phương pháp tự học, học từ xa, học qua mạng cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

6. Các sở giáo dục và đào tạo lựa chọn các cơ sở giáo dục có chức năng bồi dưỡng thường xuyên, có đủ năng lực tổ chức bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo quy định; chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc phối hợp với các cơ sở được giao nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên tổ chức điều tra khảo sát nhu cầu học tập, bồi dưỡng của giáo viên, xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng, tổ chức bồi dưỡng, thường xuyên rút kinh nghiệm, đánh giá chất lượng các đợt bồi dưỡng giáo viên.

7. Phát huy vai trò của các trung tâm giáo dục thường xuyên trong công tác bồi dưỡng thường xuyên. Các sở giáo dục và đào tạo căn cứ vào năng lực và điều kiện của các trung tâm giáo dục thường xuyên để giao nhiệm vụ cho các trung tâm thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn hướng dẫn riêng về việc này.

8. Các sở giáo dục và đào tạo tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố về nguồn kinh phí bồi dưỡng giáo viên; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác bồi dưỡng giáo viên.

9. Riêng giáo viên tiếng Anh dạy tiểu học, do yêu cầu phải dành thời gian bồi dưỡng để nâng cao năng lực theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” nên năm học 2012-2013 chưa thực hiện các nội dung bồi dưỡng thường xuyên theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên.

10. Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi kèm theo công văn này Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của các Cục, Vụ, Chương trình, dự án thuộc Bộ năm học 2012-2013 ban hành kèm theo Quyết định số 4830/QĐ-BGDĐT, ngày 05/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để các sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

Căn cứ vào các nội dung trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tích cực, chủ động và sáng tạo để thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2012-2013 và các năm học tiếp theo đạt kết quả tốt./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển,
 Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
 (để chỉ đạo);
- Như trên (để thực hiện);
- Các Cục, Vụ, Chương trình, Dự
 án liên quan thuộc Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, NGCBQLGD.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 8576/BGDDT-NGCBQLGD, CONG VAN 8576 2012, BO GIAO DUC VA DAO TAO, GIAO VIEN MAM NON, GIAO VIEN PHO THONG, CONG TAC BOI DUONG GIAO VIEN, CONG TAC BOI DUONG, GIAO DUC THUONG XUYEN, GIAO DUC