17/04/2014 | 3616 Lượt xem |

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 809/TXNK-QLN
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty CP đầu tư tư vấn XD nông nghiệp & phát triển nông thôn
(P 205, nhà 7A đại học Thủy Lợi, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 15/2014/CV-CT ngày 14/4/2014 của Công ty CP đầu tư tư vấn XD nông nghiệp & phát triển nông thôn về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 138 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, để có cơ sở xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, đề nghị Công ty CP đầu tư tư vấn XD nông nghiệp & phát triển nông thôn nộp bổ sung hồ sơ như sau:

- Sao y bản chính giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty CP đầu tư tư vấn XD nông nghiệp & phát triển nông thôn.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP đầu tư tư vấn XD nông nghiệp & phát triển nông thôn biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa chỉ nhận: Nguyễn Thành Trung
Ban QL trung ương các dự án thủy lợi Số 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Lưu: VT, QLN(3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 809/TXNK-QLN, CONG VAN 809 2014, CUC THUE XUAT NHAP KHAU, BO SUNG HO SO KHAI THUE, BO SUNG HO SO THUE XUAT NHAP KHAU, BO SUNG HO SO THUE, DOANH NGHIEP, XUAT NHAP KHAU, THUE - PHI - LE PHI