27/08/2011 | 5630 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8080/SLĐTBXH-LĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2011

 

Kính gửi: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tuyển dụng lao động nước ngoài

Theo quy định tại điểm 2, mục III Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 6năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và sử dụng lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người sử dụng lao động có trách nhiệm định kỳ hàng năm trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 1 báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm và cả năm về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố. Tuy nhiên, đến nay các doanh nghiệp chưa quan tâm thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài 6 tháng đầu nằm theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động người nước ngoài chưa tiến hành báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm nhanh chóng thực hiện việc báo cáo theo mẫu đính kèm và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, địa chỉ 159 Pasteur, phường 6, quận 3 Điện thoại: 38 209 638 thư điện tử: ldtltc.sld@tphcm.gov.vn chậm nhất trước ngày 10/9/2011.

Hết thời hạn nói trên, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tuyển dụng, sử dụng lao động người nước ngoài không báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài có thể bị phạt từ 20 triệu đến 30 triệu theo quy định tại khoản 2 điều 14 Nghị định 47/2010/NĐ-CP ngày 06/5/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm thực hiện đúng quy định về tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BQL KCN-KCX (để phối hợp thực hiện);
- BQL KCN cao (để phối hợp thực hiện)
- Phòng LĐTBXH (để giám sát);
- Thanh tra Sở (để phối hợp);
- Lưu: P.LĐTLTC (Cg).

GIÁM ĐỐC
Lê Thành Tâm

 

Đính kèm:

- Mẫu số 09 về báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài


Mẫu số 09: Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

TÊN ĐƠN VỊ

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………, ngày……tháng…..năm………

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU NĂM…………….. (HOẶC NĂM………………..)

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ……………………………………….

Số TT

TÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Tuổi

Giới tính

Quốc tịch

Trình độ

Chức danh đang làm

Mức lương

Thời hạn làm việc

Thời hạn giao kết HĐLĐ

Cấp giấy phép

Số LĐ gia hạn GPLĐ

Lý do giảm

Tổng số LĐ có mặt cuối kỳ

LĐ nước ngoài

Ghi chú

Nam

Nữ

Thời hạn làm việc

Ngày bắt đầu

Ngày hết hạn

Dưới 1 năm

Từ 1-3 năm

Không thuộc diện cấp GPLĐ

Đã cấp GPLĐ (ghi theo số GPLĐ)

Đang làm thủ tục cấp GPLĐ

GPLĐ hết thời hạn

Chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn

GPLĐ bị cơ quan NN thu hồi

Khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

I

 

 

1

2

II

 

1

2

Số lao động tăng

 

 

 

 

Số lao động giảm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu đơn vị

Người sử dụng lao động

(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Cột 23: Số lao động có mặt cuối kỳ là tổng số lao động Việt Nam và lao động nước ngoài ở cuối kỳ báo cáo.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 8080/SLDTBXH-LD, CONG VAN 8080, THANH PHO HO CHI MINH, SU DUNG LAO DONG NUOC NGOAI, SO LAO DONG - THUONG BINH VA XA HOI, LAO DONG - TIEN LUONG