12/03/2013 | 7276 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 789/TCT-KK
V/v kê khai, khấu trừ thuế GTGT 2%.

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

Trả lời công văn số 1738/CT-KK&KTT của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình đề nghị hướng dẫn vướng mắc về kê khai, khấu trừ thuế GTGT 2%, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ, Khoản 1e, Điều 10; Điều 24 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính;

Công văn số 17848/BTC-TCT ngày 29/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC;

Công văn số 7335/BTC-CST ngày 01/6/2012 của Bộ Tài chính về việc thời điểm kê khai chứng từ nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % đối với hoạt động xây dựng ngoại tỉnh.

Trường hợp doanh nghiệp nội tỉnh có hoạt động lắp đặt, xây dựng công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa bàn thành phố/huyện khác địa bàn doanh nghiệp đóng trụ sở chính, KBNN thành phố huyện (nơi doanh nghiệp có hoạt động lắp đặt, xây dựng công trình) đã thực hiện khấu trừ 2% thuế GTGT thì doanh nghiệp kê khai Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước tại bảng kê mẫu số 01-5/GTGT và đưa lên chỉ tiêu 39 (tổng số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT để thực hiện bù trừ với số thuế GTGT phải nộp ở trụ sở chính.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết, hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Vụ CS; PC (TCT);
- Cục CNTT;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 789/TCT-KK, CONG VAN 789 2013, TONG CUC THUE, KE KHAI KHAU TRU THUE, KE KHAI KHAU TRU THUE GIA TRI GIA TANG, KE KHAI KHAU TRU THUE GTGT, THUE - PHI - LE PHI