09/03/2011 | 6194 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/UBND-XDCB
V/v điều chỉnh hệ số nhân công, máy thi công theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 3 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành Tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
Căn cứ Công văn số 2532/BXD-KTXD ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hợp đồng và quản lý chi phí trong hoạt động xây dựng;
Theo đề nghị tại công văn số 69/TT-SXD ngày 10/02/2011 của Sở Xây dựng; Uỷ ban nhân dân Tỉnh công bố về việc điều chỉnh hệ số nhân công, máy thi công của chi phí xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu ban hành kèm theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ như sau:

1. Chi phí nhân công:

Dự toán lập theo Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp được Uỷ ban nhân dân Tỉnh công bố tại Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND.HC ngày 31 tháng 11 năm 2007 và Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND.HC ngày 31 tháng 11 năm 2007 nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

- KNC = 2,84 áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh;

- KNC = 2,24 áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các huyện, thị còn lại.

2. Chi phí máy thi công:

Dự toán lập theo Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp được Uỷ ban nhân dân Tỉnh công bố tại Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND.HC ngày 31 tháng 11 năm 2007 và Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND.HC ngày 31 tháng 11 năm 2007 nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

- KMTC = 1,23 áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.

- KMTC = 1,16 áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các huyện thị còn lại.

3. Chi phí khảo sát:

Dự toán lập theo Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp - Phần khảo sát được Uỷ ban nhân dân Tỉnh công bố tại Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND.HC ngày 31 tháng 11 năm 2007 nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

- KKS = 2,49 áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh;

- KKS = 1,97 áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các huyện, thị còn lại.

4. Chi phí nhân công thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng:

Dự toán lập theo Định mức được Bộ Xây dựng công bố tại Công văn số 1780/BXD ngày 16 tháng 8 năm 2007 với mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

- KKS = 2,33 áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh;

- KKS = 1,84 áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các huyện, thị còn lại.

5. Thời gian áp dụng: tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

6. Quy định áp dụng:

a. Áp dụng đối với các công trình, hạng mục công trình, gói thầu sử dụng 30% vốn ngân sách nhà nước trở lên có hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định, hình thức hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian nếu giá của hợp đồng được xác định trên cơ sở phương pháp lập dự toán xây dựng công trình, định mức, giá cả, chế độ, chính sách của nhà nước (như chế độ lương tối thiểu cũ) được cấp có thẩm quyền ban hành, công bố thì được điều chỉnh chi phí theo công bố này.

Riêng đối với các dự án sử dụng ngồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với hướng dẫn này thì thực hiện theo các điều ước quốc tế đó.

Đối với các nguồn vốn khác có thể tham khảo để thực hiện.

b. Đối với những công trình đang thi công dở dang thì khối lượng xây dựng thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 trong tiến độ thi công xây dựng của hợp đồng được áp dụng điều chỉnh chi phí xây dựng, Chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu xác định khối lượng này và cùng đơn vị thi công thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định.

- Khi thực hiện điều chỉnh, Chủ đầu tư căn cứ vào khối lượng thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, chi phí nhân công, máy thi công và cách tính trong bảng tổng hợp kinh phí dự toán của gói thầu được phê duyệt và tính giảm trừ theo tỷ lệ giảm giá trong kết quả đấu thầu (hoặc chỉ định thầu) được duyệt, để tính toán giá trị cần bổ sung hợp đồng; khi thanh quyết toán, các đơn vị kiểm soát thanh toán và thẩm tra phê duyệt quyết toán thực hiện việc kiểm tra giá trị điều chỉnh bổ sung.

c. Đối với trường hợp công trình kéo dài tiến độ không do lỗi của nhà thầu thi công thì nhà thầu thi công trình chủ đầu tư xem xét chấp thuận cho điều chỉnh tiến độ thi công tương ứng với thời gian kéo dài hợp lý. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

d. Đối với công trình đã được Chủ đầu tư phê duyệt dự toán nhưng chưa điều chỉnh hệ số nhân công, máy thi công:

Sau 10 ngày kể từ ngày ký công bố này mà chưa tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc đang tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu nhưng chưa tổ chức mở thầu hoặc phê duyệt kết quả chỉ định thầu: chủ đầu tư điều chỉnh và phê duyệt lại dự toán theo quy định và thông báo đến các nhà thầu đã mua hồ sơ dự thầu, nhà thầu được chỉ định thầu; trường hợp đã tổ chức mở thầu hoặc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thì thực hiện theo quy định như đối với công trình dở dang.

đ. Đối với công tác khảo sát, thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng: Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng tư vấn để thực hiện việc điều chỉnh chi phí.

e. Đối với Đơn giá xây dựng chuyên ngành, trong thời gian chưa có hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành, cho phép chủ đầu tư được sử dụng tiền lương tối thiểu của hai khu vực theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ để tính toán hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công. Khi có hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành thì các chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh theo như hướng dẫn./.

(Công văn này thay cho Công văn số 49/UBND-XDCB ngày 18/02/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu VT + NC/XD.tvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 75/UBND-XDCB, CONG VAN 75, TINH DONG THAP, XAY DUNG - DO THI