20/10/2010 | 1939 Lượt xem |

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7458/BKH-QLĐT
V/v chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty nhà nước.

 

Ngày 11/5/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 3081/BKH-QLĐT về việc tăng cường quản lý công tác đấu thầu, trong đó yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty nhà nước thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/04/2010 về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước và văn bản số 157/TTg-KTN ngày 22/01/2010 về việc thực hiện chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN và tăng cường công tác quản lý đấu thầu theo trách nhiệm được phân công. Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc tăng cường công tác quản lý đấu thầu chuyển biến chưa thực sự rõ nét. Ngoài ra, gần đây các vấn đề liên quan đến gói thầu EPC đang được các cơ quan quản lý và công chúng quan tâm và có nhiều ý kiến phản hồi khác nhau. Ngày 27/9/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 6791/BKH-QLĐT gửi các phương tiện thông tin đại chúng đề nghị đăng tải các bài viết EPC nhằm mục tiêu căn bản giúp những người thực hiện nắm vững được quy định pháp luật đấu thầu liên quan đến gói thầu EPC, cũng như những vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện. Các bài viết đã được đăng tải trên báo Đấu thầu và một số báo, đang được đăng tại trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn hoặc http://www.thongtindauthau.com.vn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh, các tập đoàn, tổng công ty chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 3081/BKH-QLĐT ngày 11/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời, tổ chức nghiên cứu các bài viết kèm theo để góp phần quản lý và thực hiện tốt các gói thầu EPC.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các Vụ: KTCN, KCHT&ĐT, KTĐN, KTNN, QLCKKT, PC, TH, TCTT, ĐP, Cục ĐTNN, TTr;
- Lưu: VT, QLĐT (Y150).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huy Đông

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 7458/BKH-QLDT, CONG VAN 7458 2010, BO KE HOACH VA DAU TU, QUAN LY DAU THAU, XAY DUNG - DO THI