26/12/2012 | 1784 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7294/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng gỗ nhựa

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng
(Đ/c: P707, tầng 7, Nhà HH2, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 236CV/PHTM ngày 21/12/2012 của Công ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng đề nghị phân loại áp mã số và thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng Gỗ nhựa WPC, dạng tấm (Wood plastic composite) hay còn gọi là tấm gỗ nhựa công nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính, tham khảo tài liệu kỹ thuật do Công ty cung cấp thì mặt hàng Gỗ nhựa công nghiệp WPC, dạng tấm, dùng trong công nghiệp và các ngành khác có thành phần là xơ gỗ 50%, PE 40% và các thành phần khác 10%, có thể tham khảo nhóm 39.21.

Đề nghị Công ty tham khảo ý kiến nêu trên và liên hệ với Chi cục Hải quan Công ty dự kiến làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 7294/TCHQ-TXNK, CONG VAN 7294 2012, TONG CUC HAI QUAN, PHAN LOAI MAT HANG GO NHUA, PHAN LOAI GO NHUA, AP MA MAT HANG, AP MA THUE, THUE SUAT THUE NHAP KHAU, GO NHUA WPC, THUONG MAI, XUAT NHAP KHAU