25/07/2012 | 4065 Lượt xem |

UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 702/STNMT-CCBVMT
Về việc thực hiện Công văn số 1664/UBND-NV ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh Thái Bình

Thái Bình, ngày 25 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
- Ban Quản lý các KCN tỉnh;
- Sở Công thương;
- Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về Môi trường, Công an tỉnh;
- UBND huyện Quỳnh Phụ;
- UBND Thị trấn An Bài;

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1664/UBND-NV ngày 23/7/2012 về việc giải quyết đề nghị của Công ty TNHH thép đặc biệt Shengli, sau khi nhận được Công văn số 38/CV-SL ngày 24/7/2012 của Công ty TNHH thép đặc biệt Shengli về việc cam kết thời gian hoàn thành khắc phục triệt để những tồn tại, vi phạm tại Công văn số 1334/UBND-NN ngày 15/6/2012 của UBND tỉnh; ngày 25/7/2012 Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện trao lại Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho Công ty TNHH thép đặc biệt Shengli Việt Nam số 1147/STNMT-CCBVMT ngày 12/12/2011.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Quý cơ quan biết và phối hợp thực hiện.

Xin gửi kèm Công văn số 1664/UBND-NV ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hải Phòng;
- Chi cục Hải quan Thái Bình;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh phụ;
- Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu VT, CCBVMT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đặng Phong Ba

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 702/STNMT-CCBVMT, CONG VAN 702, TINH THAI BINH, THUC HIEN CONG VAN 1664/UBND-NV, TAI NGUYEN - MOI TRUONG