30/10/2013 | 5356 Lượt xem |

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6969/BYT-KHTC
V/v hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT tại cơ sở KB, CB tư nhân.

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc TW

Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế đã có công văn số 2050/BYT-KH-TC ngày 11/4/2013 hướng dẫn thêm một số nội dung để giải quyết một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Bộ Y tế nhận được phản ánh của một số đơn vị, địa phương có vướng mắc trong việc thanh toán BHYT đối với các cơ sở y tế tư nhân. Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung nội dung hướng dẫn tại Mục 10: "Áp dụng giá đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trong thanh toán BHYT" của công văn số 2050/BYT-KH-TC ngày 11/4/2013 như sau:

"10. Áp dụng giá đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trong thanh toán BHYT.

Căn cứ vào cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục dịch vụ kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cung cấp dịch vụ y tế thực tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân để thống nhất mức giá thanh toán như đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập tương đương về phân hạng trên địa bàn.

Trường hợp giá dịch vụ y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân thấp hơn giá dịch vụ y tế của cơ sở công lập tương đương về phân hạng trên địa bàn được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì áp dụng mức giá dịch vụ y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân để thanh toán BHYT."

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Bộ Tài chính, BHXNVN;
- Cục QL KCB, Vụ PC, Vụ BHYT;
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, KHTC(4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 6969/BYT-KHTC, CONG VAN 6969 2013, BO Y TE, THANH TOAN KHAM CHUA BENH BAO HIEM Y TE, THUE - PHI - LE PHI, BAO HIEM, THE THAO - Y TE