14/01/2014 | 4392 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/TTg-KTN
V/v Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long áp dụng đối với thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 12368/BGTVT-QLXD ngày 18 tháng 11 năm 2013); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10050/BKHĐT-KCHTĐT ngày 13 tháng 12 năm 2013), Tài chính (công văn số 17959/BTC-QLCS ngày 25 tháng 12 năm 2013) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 9267/NHNN-HTQT ngày 09 tháng 12 năm 2013) về việc chấp thuận Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long áp dụng đối với thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giao thông vận tải trao đổi, thống nhất với thành phố Hồ Chí Minh và với Ngân hàng Thế giới để thống nhất việc áp dụng Khung chính sách này trên địa bàn Thành phố phù hợp với các cam kết của Chính phủ với Nhà tài trợ và bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, KTTH, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN (3) c

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 69/TTG-KTN, CONG VAN 69, THU TUONG CHINH PHU, BOI THUONG HO TRO TAI DINH CU HO CHI MINH, TAI CHINH NHA NUOC, XAY DUNG - DO THI