10/02/2011 | 3753 Lượt xem |

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/TT-SXD
V/v điều chỉnh hệ số nhân công, máy thi công theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP

Thành phố Cao Lãnh, ngày 10 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh

Căn cứ Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ công văn số 2532/BXD-KTXD ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hợp đồng và quản lý chi phí trong hoạt động xây dựng;

Ngày 20 tháng 01 năm 2011, Sở Xây dựng đã mời các thành viên Ban Đơn giá, định mức Tỉnh dự họp để thống nhất trình UBND Tỉnh các nội dung công bố điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công các công trình xây dựng sử dụng 30% vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Cuộc họp gồm có đại diện các sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, (Sở Lao động và Thương binh và Xã hội xin vắng).

Qua bàn bạc trao đổi trong cuộc họp, các ngành thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh hệ số nhân công, máy thi công của chi phí xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu ban hành kèm theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ như sau:

I. NHỮNG NỘI DUNG CẦN XIN Ý KIẾN UBND TỈNH:

1. Về đối tượng áp dụng, theo quy định tại điểm c, khoản 2, điều 56 của Nghị định 48/2010 đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo thời gian thì khi Nhà nước thay đổi chính sách tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng.

Theo hướng dẫn tại công văn số 2532/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng ký ngày 13 tháng 12 năm 2010 về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng và quản lý chi phí trong hoạt động xây dựng đối với các gói thầu thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói nêu giá của hợp đồng được xác định trên cơ sở phương pháp lập dự toán xây dựng công trình, định mức, giá cả, chế độ, chính sách của nhà nước (như chế độ lương tối thiểu cũ) được cấp có thẩm quyền ban hành, công bố thì được điều chỉnh chi phí.

Do đó, cuộc họp thống nhất đề nghị đối tượng điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công là các gói thầu thực hiện theo hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định, hình thức hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian nếu giá của hợp đồng được xác định trên cơ sở phương pháp lập dự toán xây dựng công trình, định mức, giá cả, chế độ, chính sách của nhà nước (như chế độ lương tối thiểu cũ) được cấp có thẩm quyền ban hành, công bố.

2. Về thẩm quyền cho phép áp dụng, theo quy định thì thẩm quyền sẽ do người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Tuy nhiên, để thống nhất áp dụng trên địa bàn đề xuất UBND Tỉnh cho phép áp dụng đối với các công trình sử dụng 30% vốn ngân sách địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã).

3. Theo quy định tại điều 33, Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì UBND Tỉnh sẽ công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công để thực hiện chế độ tiền lương mới theo quy định của Chính phủ;

II. CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT CÔNG BỐ:

1. Chi phí nhân công:

- Dự toán lập theo Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp được Ủy ban nhân dân Tỉnh công bố tại Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND.HC ngày 31 tháng 11 năm 2007 và Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND.HC ngày 31 tháng 11 năm 2007 nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

+ KNC = 2,84 áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh;

+ KNC = 2,24 áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các huyện, thị còn lại.

2. Chi phí máy thi công:

- Dự toán lập theo Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp được Ủy ban nhân dân Tỉnh công bố tại Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND.HC ngày 31 tháng 11 năm 2007 và Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND.HC ngày 31 tháng 11 năm 2007 nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

+ KMTC = 1,23 áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.

+ KMTC = 1,16 áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các huyện thị còn lại.

3. Chi phí khảo sát:

Dự toán lập theo Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp - Phần khảo sát được Ủy ban nhân dân Tỉnh công bố tại Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND.HC ngày 31 tháng 11 năm 2007 nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

- KKS = 2,49 áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh;

- KKS­ = 1,97 áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các huyện, thị còn lại.

4. Chi phí nhân công thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng:

Dự toán lập theo Định mức được Bộ Xây dựng công bố tại Công văn số 1780/BXD ngày 16 tháng 8 năm 2007 với mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

- KKS = 2,33 áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh;

- KKS­ = 1,84 áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các huyện, thị còn lại.

5. Thời gian áp dụng: Tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

6. Quy định áp dụng:

a) Áp dụng đối với các công trình, hạng mục công trình, gói thầu sử dụng 30% vốn ngân sách nhà nước trở lên có hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định, hình thức hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian nếu giá của hợp đồng được xác định trên cơ sở phương pháp lập dự toán xây dựng công trình, định mức, giá cả, chế độ, chính sách của nhà nước (như chế độ lương, tối thiểu cũ) được cấp có thẩm quyền ban hành, công bố thì được điều chỉnh chi phí theo công bố này.

Riêng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với hướng dẫn này thì thực hiện theo các điều ước quốc tế đó.

Đối với các nguồn vốn khác có thể tham khảo để thực hiện.

b) Đối với những công trình đang thi công dở dang thì khối lượng xây dựng thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 trong tiến độ thi công xây dựng của hợp đồng được áp dụng điều chỉnh chi phí xây dựng, Chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu xác định khối lượng này và cùng đơn vị thi công thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định.

- Khi thực hiện điều chỉnh, Chủ đầu tư căn cứ vào khối lượng thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, chi phí nhân công, máy thi công và cách tính trong bảng tổng hợp kinh phí dự toán của gói thầu được phê duyệt và tính giảm trừ theo tỷ lệ giảm giá trong kết quả đấu thầu (hoặc chỉ định thầu) được duyệt, để tính toán giá trị cần bổ sung hợp đồng, khi thanh quyết toán, các đơn vị kiểm soát thanh toán và thẩm tra phê duyệt quyết toán thực hiện việc kiểm tra giá trị điều chỉnh bổ sung.

c) Đối với trường hợp công trình kéo dài tiến độ không do lỗi của nhà thầu thi công thì nhà thầu thi công công trình chủ đầu tư xem xét chấp thuận cho điều chỉnh tiến độ thi công tương ứng với thời gian kéo dài hợp lý. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

d) Đối với công trình đã được Chủ đầu tư phê duyệt dự toán nhưng chưa điều chỉnh hệ số nhân công, máy thi công:

Sau 10 ngày kể từ ngày ký công bố này mà chưa tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc đang tổ chức, đấu thầu, chỉ định thầu nhưng chưa tổ chức mở thầu hoặc phê duyệt kết quả chỉ định thầu; chủ đầu tư điều chỉnh và phê duyệt lại dự toán theo quy định và thông báo đến các nhà thầu đã mua hồ sơ dự thầu, nhà thầu được chỉ định thầu; trường hợp đã tổ chức mở thầu hoặc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thì thực hiện theo quy định như đối với công trình dở dang.

đ) Đối với công tác khảo sát, thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng: Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng tư vấn để thực hiện việc điều chỉnh chi phí.

e) Đối với Đơn giá xây dựng chuyên ngành trong thời gian chưa có hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành, cho phép chủ đầu tư được sử dụng tiền lương tối thiểu của hai khu vực theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ để tính toán hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công. Khi có hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành thì các chủ đầu tư sẽ điều chỉnh theo như hướng dẫn.

Trên đây là các nội dung đề xuất của các ngành dự họp về công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công để thực hiện chế độ tiền lương mới theo quy định của Chính phủ. Kính trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các sở: Tài chính, Kế hoạch, Giao thông, Nông nghiệp, Công thương, Lao động;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, KTKT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thanh Phương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 69/TT-SXD, CONG VAN 69, TINH DONG THAP, DIEU CHINH HE SO NHAN CONG, HE SO DIEU CHINH CHI PHI MAY THI CONG, XAY DUNG - DO THI