12/11/2013 | 2813 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6760/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng chất phủ bề mặt dùng trong sản xuất sàn công nghiệp

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3694/HQHCM-TXNK ngày 23/10/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc phân loại chất phủ bề mặt dùng trong sản xuất sàn công nghiệp do Công ty TNHH BASF Việt Nam nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo công văn số 3694/HQHCM-TXNK nêu trên thì Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã lấy mẫu gửi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 để giám định. Chi cục đã không gửi mẫu đến Trung tâm PTPL hàng hóa XNK mặc dù các mặt hàng này Trung tâm PTPL hàng hóa XNK đã phân tích được. Như vậy, Chi cục Quản lý hàng Đầu tư - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH BASF Việt Nam đã không thực hiện đúng quy định tại khoản 2.2 Điều 14 Thông tư số 49/2010/TT-BTC.

Theo hồ sơ hải quan của tờ khai số 56608/NKD05 ngày 12/8/2011 thì đây là ba mặt hàng riêng biệt, có đơn giá riêng cho từng mặt hàng, từng mặt hàng được đóng gói theo trọng lượng nhất định nhưng không đáp ứng tiêu chí đóng gói thành bộ theo quy định tại Chú giải pháp lý 3 Phần VI Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, do đó, phải xem xét phân loại riêng từng mặt hàng. Kết quả giám định số 2456/N3.11/TĐ của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 chỉ nêu chung chung thành phần chính của 3 mặt hàng (Ucrete part 2 là polymeric isocyanate; Ucrete part 1 là polyme, chất nhũ hóa; Ucrete liquid polykit pigment cream là chất màu, polyol) và kết luận chung cho cả 3 mặt hàng là sơn làm từ polyme tổng hợp đã phân tán trong môi trường không chứa nước, dùng để sơn sàn nhà xưởng, mà không nêu đủ thành phần, hàm lượng từng thành phần của từng mặt hàng là chưa đủ cơ sở để phân loại cho từng mặt hàng, do vậy, Tổng cục Hải quan không có đủ cơ sở để xem xét hướng dẫn phân loại cho ba mặt hàng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,  TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 6760/TCHQ-TXNK, CONG VAN 6760 2013, TONG CUC HAI QUAN, CHAT PHU BE MAT SAN CONG NGHIEP, PHAN LOAI MAT HANG CHAT PHU, THUONG MAI, XUAT NHAP KHAU