11/10/2012 | 7462 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6756/BGDĐT-VP
V/v: sử dụng sổ Gọi tên ghi điểm trong nhà trường

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục và các nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý chuyên môn, trong đó có việc theo dõi, quản lý kết quả học tập và chuyên cần của học sinh bằng “sổ điện tử” (gọi tên ghi điểm, liên lạc giữa nhà trường và gia đình …) tại các nhà trường theo mẫu do Bộ hướng dẫn.

Tuy nhiên, một số Sở GDĐT, phòng GDĐT chưa quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện ở các nhà trường, thay vào đó lại tổ chức mua hộ các trường hồ sơ quản lý chuyên môn (bản in), trong đó có sổ gọi tên ghi điểm.

Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT nghiêm túc rút kinh nghiệm, tăng cường chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, các trường chỉ tự mua để sử dụng hồ sơ quản lý bằng mẫu in khi chưa đủ khả năng sử dụng các loại hồ sơ điện tử. Cơ quan quản lý giáo dục không mua và phát hành tới các nhà trường các loại hồ sơ, sổ sách, tài liệu quản lý chuyên môn, trong đó có sổ gọi tên ghi điểm.

Nhận được công văn này, đề nghị các Sở GDĐT tổ chức tự kiểm tra, chấn chỉnh và báo cáo kết quả về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) trước ngày 20/11/2012.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ GDTH, GDTrH, Thanh tra Bộ (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 6756/BGDDT-VP, CONG VAN 6756, BO GIAO DUC VA DAO TAO, SU DUNG SO GOI TEN GHI DIEM, GIAO DUC