22/11/2004 | 3959 Lượt xem |

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6626/BGTVT-CGĐ
V/v chi phí công tác khảo sát, thiết kế BVTC đối với các gói thầu xây lắp

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi:

- Các Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Ban quản lý dự án thuộc Bộ
- Các Sở GTVT, Sở GTCC
- Các chủ đầu tư trong ngành GTVT

 

- Căn cứ văn bản số 5732/BGTVT-CGĐ ngày 21-10-2004 của Bộ Giao thông vận tải quy định về nhà thầu phụ thực hiện công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công các gói thầu xây lắp;

- Xét đề nghị của Cục Giám định và QLCL CTGT tại văn bản số 4152/CGĐ-GTC ngày 16 tháng 11 năm 2004 về chi phí tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công (BVTC) đối với các gói thầu xây lắp do nhà thầu trúng thầu đảm trách;

Bộ Giao thông vận tải có ý kiến đối với các gói thầu xây lắp có quy định việc lập thiết kế BVTC do nhà thầu trúng thầu đảm trách thực hiện, chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần phải thực hiện một số nội dung sau:

1. Giá trị dự toán tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC được lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định của Nhà nước bằng một quyết định riêng. Giá trị dự toán này không nằm trong giá gói thầu xây lắp được duyệt để xét thầu.

2. Sau khi có kết quả trúng thầu và có dự toán khảo sát thiết kế BVTC được duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm làm các thủ tục bổ sung giá trị dự toán khảo sát thiết kế BVTC được duyệt vào giá trị hợp đồng giao nhận thầu. Nhà thầu trúng thầu có trách nhiệm sử dụng chi phí này để thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện công tác khảo sát thiết kế BVTC theo quy định.

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu ký hợp đồng thuê tư vấn khảo sát thiết kế BVTC với giá lớn hơn giá dự toán được duyệt, thì Nhà thầu trúng thầu tự chịu chi phí tăng thêm này.

3. Về trách nhiệm khảo sát thiết kế BVTC do nhà thầu trúng thầu đảm trách được quy định rõ trong hồ sơ mời thầu. Trường hợp nhà thầu không đủ tư cách pháp nhân và năng lực, kinh nghiệm thực hiện công tác khảo sát thiết kế BVTC thì phải kê khai (một hoặc một số) tổ chức tư vấn đủ điều kiện theo quy định mà nhà thầu dự kiến thuê để thực hiện công việc này (nếu trúng thầu). Hồ sơ dự thầu của nhà thầu không kê khai về tư cách pháp nhân và năng lực, kinh nghiệm khảo sát thiết kế BVTC sẽ bị loại trong quá trình xét thầu.

Nhà thầu trúng thầu có trách nhiệm triển khai công tác khảo sát thiết kế BVTC (kể cả trong trường hợp phải thuê tổ chức tư vấn thực hiện) ngay sau khi có thông báo trúng thầu, thực hiện theo đúng Chỉ thị số 13/2003/CT-BGTVT ngày 29-5-2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án.

4. Ngoài các nội dung trên chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư chịu trách nhiệm về các nội dung sau:

- Đảm bảo giá trị dự toán thiết kế BVTC chiếm tỷ lệ đúng quy định so với tổng chi phí thiết kế tính theo định mức của Nhà nước (đối với công trình giao thông giá trị dự toán thiết kế BVTC chiếm 30% so với tổng chi phí thiết kế);

- Đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng bước khảo sát để lập thiết kế BVTC so với bước khảo sát thiết kế kỹ thuật. Trường hợp phát hiện công tác khảo sát thiết kế kỹ thuật theo đề cương được duyệt có sai sót, thì tùy theo mức độ vi phạm, Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư báo cáo đề xuất hình thức xử lý đối với các tập thể, cá nhân có liên quan và kiến nghị Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xử lý theo Quyết định 4391/2002/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và theo các quy định hiện hành.

Căn cứ văn bản này các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Khoa học CN,
- Lưu CGĐ, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 6626/BGTVT-CGD, CONG VAN 6626 2004, BO GIAO THONG VAN TAI, CHI PHI CONG TAC, KHAO SAT THIET KE BAN VE THI CONG, GOI THAU XAY LAP, XAY DUNG - DO THI