05/07/2013 | 3826 Lượt xem |

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6486/BGTVT-MT
V/v thực hiện các Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT; số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty và Công ty trực thuộc.

 

Bộ Giao thông vận tải nhận được Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT ngày 07/5/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Vụ Môi trường xin thông báo để Quý cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện.

(Chi tiết nội dung các Thông tư đề nghị quý cơ quan, đơn vị download tại các trang thông tin điện tử và cổng thông tin điện tử)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ Môi trường (để b/c);
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Lưu VT, MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Kim Định

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 6486/BGTVT-MT, CONG VAN 6486 2013, BO GIAO THONG VAN TAI, PHI BAO VE MOI TRUONG NUOC THAI, NGANH SAN XUAT CHE BIEN CO NUOC THAI, NUOC THAI CHUA KIM LOAI NANG, PHI BAO VE MOI TRUONG 2013, GIAO THONG - VAN TAI, TAI NGUYEN - MOI TRUONG