01/04/2010 | 1856 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 648/ĐC-UBND

Tuy Hòa, ngày 01 tháng 4 năm 2010

 

ĐÍNH CHÍNH

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2009/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH BỔ SUNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIÁ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 471/2010/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Do sơ suất trong khâu đọc, rà soát nên trong Quy định chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 471/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên có điểm không đúng, xin đính chính như sau:

Tại đoạn đầu khoản 1 Điều 8, viết là: “1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại Điều 6 Quy định này…”.

Xin sửa lại thành: “1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại Điều 7 Quy định này…”.

 

 

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Hồ Văn Tiến

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 648/DC-UBND, CONG VAN 648, TINH PHU YEN, DINH CHINH QUYET DINH, CHINH SACH HO TRO, NHA NUOC THU HOI DAT, BAT DONG SAN, TAI CHINH NHA NUOC