13/05/2009 | 2777 Lượt xem |

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 624/TĐC-ĐGPH
V/v Nghiên cứu, thực hiện Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Các Hội, Hiệp hội.

 

Ngày 21/11/2007, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2 đã thông qua Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật, điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

Thực hiện quy định của Luật, ngày 03/4/1999, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân. Thông tư này được ban hành nhằm mục đích thống nhất và tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước đối với các giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân; nâng cao giá trị và hiệu quả của các giải thưởng, khuyến khích được các doanh nghiệp tham gia và nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong nước.

Để triển khai thực hiện đồng bộ trên cả nước sau khi Thông tư này có hiệu lực thi hành (sau 06 tháng, kể từ ngày ký ban hành), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Quý Cơ quan chỉ đạo các đơn vị có liên quan nghiên cứu, chuẩn bị thực hiện theo các nội dung quy định tại Thông tư (Thông tư đã được đăng tải trên Website của Tổng cục: www.tcvn.gov.vn).

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Ban Đánh giá sự phù hợp - ĐT: 04.37911636; Fax: 04.37911635; Email: bandgph@tcvn.gov.vn).

Trân trọng cảm hơn sự phối hợp công tác của Quý Cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHCN (để b/c);
- Lưu VT, ĐGPH.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Ngô Quý Việt

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 624/TDC-DGPH, CONG VAN 624 2009, TONG CUC TIEU CHUAN DO LUONG C, THUC HIEN THONG TU 06/2009/TT-BKHCN, HUONG DAN XET TANG GIAI THUONG CHAT LUONG