20/05/2013 | 5290 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6225/BTC-TCHQ
V/v thời hạn gửi kho ngoại quan đối với một số mặt hàng theo Chỉ thị 23/CT-TTg và Thông tư 05/2013/TT-BCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Trả lời công văn số 1056/PM-HVĐT ngày 18/4/2013 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Luật Hải quan và Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì thời hạn hàng hóa được lưu giữ trong kho ngoại quan là 12 tháng kể từ ngày đưa hàng vào kho và được gia hạn 06 tháng.

Đối với hàng kinh doanh TNTX theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ thì thời hạn hàng hóa kinh doanh TNTX được lưu giữ tại Việt Nam là 120 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục tạm nhập và được gia hạn 60 ngày.

Tuy nhiên, thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh TNTX, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan, ngày 18/2/2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 05/2013/TT-BCT, tại Điều 13 có quy định về thời hạn hàng hóa TNTX được lưu giữ tại Việt Nam là 45 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập và gia hạn 01 lần không quá 15 ngày; cũng theo khoản 1 Điều 1 Thông tư này thì hoạt động kinh doanh TNTX theo quy định tại Thông tư này bao gồm cả hoạt động gửi hàng hóa vào kho ngoại quan để xuất khẩu đi nước khác qua các tỉnh biên giới. Như vậy, thời hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan là thời hạn hàng hóa kinh doanh TNTX được lưu giữ tại Việt Nam. Do vậy, ngày 10/4/2013, trả lời vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1829/TCHQ-GSQL hướng dẫn về thời hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan là 45 ngày kể từ ngày đưa hàng vào kho và được gia hạn 01 lần không 15 ngày.

Đối với một số mặt hàng gửi kho ngoại quan theo Chỉ thị 23/CT-TTg và Thông tư 05/2013/TT-BCT (như: hàng thực phẩm đông lạnh, hàng chịu thuế tiêu thụ,...), nếu quy định thời hạn gửi kho ngoại quan như Luật Hải quan và Nghị định 154/2005/NĐ-CP (01 năm và được gia hạn không quá 6 tháng) sẽ dẫn đến doanh nghiệp lựa chọn làm thủ tục hải quan theo loại hình gửi hàng kho ngoại quan để xuất đi nước ngoài để được hưởng thời gian lưu giữ dài hơn.

Do vậy, để thống nhất quản lý, tại Thông tư 59/2013/TT-BTC ngày 08/5/2013 hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan (theo Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ), có hiệu lực từ 21/6/2013, Bộ Tài chính quy định thời hạn gửi hàng vào kho ngoại quan bằng với thời hạn hàng hóa kinh doanh TNTX được lưu giữ tại Việt Nam (60 ngày kể cả thời gian gia hạn).

Bộ Tài chính trả lời và trân trọng sự tham gia đóng góp ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong quá trình xây dựng văn bản, chính sách pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hải quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ (9b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 6225/BTC-TCHQ, CONG VAN 6225 2013, BO TAI CHINH, GUI KHO NGOAI QUAN, THOI HAN GUI KHO NGOAI QUAN, CHI THI 23/CT-TTG, VUONG MAC VE THONG TU 05/2013/TT-BCT, CHUYEN KHAU, HANG TAM NHAP TAI XUAT, TAM NHAP TAI XUAT, THUONG MAI, XUAT NHAP KHAU