10/10/2013 | 3300 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5937/TCHQ-QLRR
V/v điều kiện xác định thời hạn nộp thuế 275 ngày

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty kinh doanh sản phẩm khí (PVGas Trading)
Tầng 11 tòa nhà PVGas Tower, số 676 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM

 

Trả lời công văn số 3206/KDK-XNK ngày 04/9/2013 của Công ty kinh doanh sản phẩm khí (PVGas Trading) về điều kiện xác định thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; để cung cấp thông tin nhằm đánh giá doanh nghiệp đủ điều kiện được hưởng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp cần nộp Bản cam kết về cơ sở sản xuất theo Mẫu số 18/CKCSSX/2013 ban hành kèm theo Phụ lục 2 của Thông tư 128/2013/TT-BTC nói trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các CHQ tỉnh, thành phố (để biết và t/h);
- Cục Thuế XNK (để biết và p/h);
- Lưu: VT, QLRR (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5937/TCHQ-QLRR, CONG VAN 5937 2013, TONG CUC HAI QUAN, XUAT NHAP KHAU, THUE - PHI - LE PHI