26/07/2013 | 5022 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5201/BGDĐT-GDĐH
V/v Chuẩn bị tổ chức rà soát đội ngũ GV dạy tiếng Anh và GV giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh trong các trường ĐH, CĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường cao đẳng cộng đồng, cao đẳng sư phạm trực thuộc địa phương.

 

Thực hiện Kế hoạch số 808/KH-BGDĐT ngày 16/8/2012 triển khai Đề án ngoại ngữ 2020 trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2012-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên cơ hữu giảng dạy ngoại ngữ và giảng viên cơ hữu giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài cho các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường cao đẳng cộng đồng, cao đẳng sư phạm trực thuộc địa phương (sau đây gọi chung là trường) trong năm 2013, cụ thể như sau:

- Mục đích: giúp các trường đánh giá được năng lực tiếng Anh của đội ngũ giảng viên để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đạt trình độ theo quy định.

- Phương thức khảo sát: đánh giá năng lực tiếng Anh ở cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết theo dạng thức đề thi đã được các đơn vị đủ năng lực khảo thí thống nhất.

- Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 9/2013.

- Đối tượng giảng viên cơ hữu không tham gia khảo sát năm 2013 bao gồm:

+ Giảng viên đã tham gia đánh giá năng lực ngoại ngữ năm 2012, 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức;

+ Giảng viên tiếng Anh có một trong những chứng chỉ quốc tế còn hạn sử dụng yêu cầu tối thiểu phải đạt được: TOEFL iBT 90 điểm, IELTS 7.0 điểm, các chứng chỉ Cambridge CAE, CPE (điểm pass trở lên), TOEIC đủ 4 kỹ năng đạt 850;

+ Giảng viên chuyên ngành có một trong những chứng chỉ quốc tế còn hạn sử dụng yêu cầu tối thiểu phải đạt được: TOEFL iBT 70 điểm, IELTS 5.5 điểm, các chứng chỉ Cambridge CAE, CPE (điểm pass trở lên) hoặc chứng chỉ năng lực tiếng Anh do đơn vị được Bộ GD&ĐT công nhận đủ năng lực khảo thí cấp và đạt trình độ bậc 4;

+ Giảng viên tiếng Anh hoặc giảng viên chuyên ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài mà tiếng Anh là ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập.

+ Giảng viên cao tuổi (nữ từ 50 trở lên; nam từ 55 trở lên).

- Thông tin cụ thể về địa điểm và thời gian đánh giá năng lực tiếng Anh của giảng viên sẽ được thông báo tới các trường sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được báo cáo của các trường.

Để triển khai công tác rà soát, đánh giá nói trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường chuẩn bị một số công việc sau:

1) Lập danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu dạy ngoại ngữ và giảng viên cơ hữu đang tham gia giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài (Mẫu báo cáo Phụ lục 1.1 - 1.4 kèm theo).

2) Lập danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu tiếng Anh và giảng viên cơ hữu đang giảng dạy và dự kiến sẽ tham gia giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức rà soát đánh giá năng lực tiếng Anh trong năm 2013 (Mẫu báo cáo Phụ lục 2.1, 2.2 kèm theo).

Đề nghị các trường tổ chức thực hiện và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước 10/8/2013 bằng file excel theo địa chỉ e-mail htnga@moet.edu.vn và bằng văn bản gửi theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (chuyên viên Hoàng Thuý Nga) điện thoại 04.38692392 hoặc mail htnga@moet.edu.vn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để trường biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- BPTT Đề án Ngoại ngữ (để p/h);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Phụ lục 1.1. TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ

(Kèm theo Công văn số 5201/BGDĐT-GDĐH ngày 26/ 07/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Ngôn ngữ giảng dạy

Trình độ chuyên môn

Tổng số GV có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

Tổng số GV có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

TS

Ths

CN

Tổng

1

GV tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

2

GV tiếng Nga

 

 

 

 

 

 

3

........

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Điện thoại di động và cố định liên hệ

Hiệu trưởng

(Ký và đóng dấu)

 

Phụ lục 1.2. TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI

(Kèm theo Công văn số 5201/BGDĐT-GDĐH ngày 26/ 07/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Chuyên ngành giảng dạy

Trình độ chuyên môn

Tổng số GV có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

Tổng số GV có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

 

TS

Ths

CN

Tổng

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Điện thoại di động và cố định liên hệ

Hiệu trưởng

(Ký và đóng dấu)

 


Phụ lục 1.3: DANH SÁCH GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ

(Kèm theo Công văn số 5201/BGDĐT-GDĐH ngày 26/ 07/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Ghi chú: Mỗi ngôn ngữ giảng dạy lập 01 bảng báo cáo riêng

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Số Chứng minh nhân dân

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Chứng chỉ tiếng Anh (IELTS, TOEFL, B1, B2,…)

 

Văn bằng (TS/ThS/ĐH)

Chuyên ngành

Nước đào tạo

Chứng chỉ

Cơ quan cấp

Ngày cấp

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Điện thoại di động và cố định liên hệ

Hiệu trưởng

(Ký và đóng dấu)

 

Phụ lục 1.4: DANH SÁCH GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI

(Kèm theo Công văn số 5201/BGDĐT-GDĐH ngày 26/ 07/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Ghi chú: Mỗi ngôn ngữ giảng dạy lập 01 bảng báo cáo riêng

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Số Chứng minh nhân dân

Chuyên ngành tham gia đào tạo

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Chứng chỉ tiếng Anh (IELTS, TOEFL, B1, B2... )

 

Văn bằng (TS/ThS/ĐH)

Chuyên ngành

Nước đào tạo

Chứng chỉ

Cơ quan cấp

Ngày cấp

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Điện thoại di động và cố định liên hệ

Hiệu trưởng

(Ký và đóng dấu)

 

 


Phụ lục 2.1: DANH SÁCH GIẢNG DẠY VIÊN TIẾNG ANH CỬ ĐI RÀ SOÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH NĂM 2013

(Kèm theo Công văn số 5201/BGDĐT-GDĐH ngày 26/ 07/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Số Chứng minh nhân dân

Trình độ chuyên môn

 

Văn bằng (TS/ThS/ĐH)

Chuyên ngành

Nước đào tạo

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Điện thoại di động và cố định liên hệ

Hiệu trưởng

(Ký và đóng dấu)

 

Phụ lục 2.2: DANH SÁCH GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH CỬ ĐI RÀ SOÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH NĂM 2013

(Kèm theo Công văn số 5201/BGDĐT-GDĐH ngày 26/ 07/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Số Chứng minh nhân dân

Chuyên ngành tham gia đào tạo

Trình độ chuyên môn

 

Văn bằng (TS/ThS/ĐH)

Chuyên ngành

Nước đào tạo

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Điện thoại di động và cố định liên hệ

Hiệu trưởng

(Ký và đóng dấu)

 


 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

Đánh giá năng lực tiếng Anh của giảng viên ĐH

Tags: 5201/BGDDT-GDDH, CONG VAN 5201 2013, BO GIAO DUC VA DAO TAO, NANG LUC NGOAI NGU GIANG VIEN DAY TIENG ANH, GIAO DUC