25/08/2010 | 3141 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5126/BGDĐT-CTHSSV
V/v. Hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên năm học 2010 – 2011

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Căn cứ Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010 - 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên đối với các sở giáo dục và đào tạo năm học 2010 -2011 như sau:

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức thực hiện việc tích hợp giảng dạy nội dung đạo đức Hồ Chí Minh vào các môn học chính khoá và các hoạt động ngoại khoá trong nhà trường.

2. Tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm phòng ngừa từ xa và ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau mang tính chất bạo lực ở trong và ngoài trường học; tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, văn hoá truyền thống, các hoạt động văn hóa, thể thao ngoại khóa và công tác y tế trường học.

3. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong nhà trường.

4. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác học sinh, sinh viên, thể dục thể thao và y tế trường học. Triển khai thành lập bộ máy chuyên trách thực hiện công tác học sinh, sinh viên tại các sở giáo dục và đào tạo.

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’ và Phong trào thi đua ‘‘Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’’

1. Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

a) Các nhà trường và cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện bộ tài liệu hướng dẫn lồng ghép nội dung Cuộc vận động vào giảng dạy trong một số môn học chính khoá và các hoạt động ngoại khoá trong nhà trường.

b) Triển khai thực hiện theo chủ đề năm học 2010 – 2011 là: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”.

c) Tiếp tục triển khai nội dung “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với vai trò, trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.

2. Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tich cực”:

a) Thực hiện các giải pháp phòng ngừa từ xa và ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau mang tính chất bạo lực ở trong và ngoài trường học:

- Tổ chức đợt sinh hoạt đầu năm học trong phạm vi lớp học, trường học và địa phương với chủ đề “Nói không với hành vi bạo lực” nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về việc kiên quyết phê phán, bài trừ hành vi đánh nhau. Tổ chức cho học sinh và tập thể lớp học, trường học ký cam kết không tham gia đánh nhau, không mang theo và sử dụng hung khí, vật dễ gây sát thương.

- Tăng cường công tác quản lý học sinh, xử lý công khai, nghiêm minh, mang tính giáo dục cao đối với các trường hợp vi phạm.

- Chủ động phối hợp với công an, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại địa phương để huy động sức mạnh của toàn xã hội. Chú trọng việc xây dựng mô hình liên kết giữa nhà trường với cơ quan công an và các tổ chức hữu quan.

- Gắn kết việc phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua và công tác giáo dục đạo đức, lối sống, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

b) Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo Kế hoạch số 453/KH-BGDĐT ngày 30/7/2010 về việc tập huấn và triển khai giáo dục kỹ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên toàn quốc.

c) Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh và chính quyền địa phương để quản lý, phòng chống những tác động xấu của trò chơi trực tuyến (gameonline) đối với học sinh.

d) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đưa âm nhạc dân gian, bài hát về ngành giáo dục, trò chơi dân gian vào nhà trường. Tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương.

II. Công tác giáo dục Tư tưởng – Văn hoá

1. Đẩy mạnh và đổi mới để nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị, văn hoá, văn nghệ, giáo dục truyền thống chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

2. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục toàn diện HSSV và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường giai đoạn 2008 – 2012 và kế hoạch phối hợp năm học 2010 – 2011(Nghị quyết liên tịch số 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

3. Tổ chức hội thi văn nghệ cấp trường, cấp địa phương và thành lập đội tuyển tham gia Hội thi Giai điệu tuổi hồng toàn quốc lần thứ IX năm 2011.

III. Công tác quản lý học sinh, sinh viên

1. Đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh. Các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn các trường xây dựng quy chế phối hợp cụ thể giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương; xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè; định kỳ tổ chức họp đánh giá tình hình, bàn biện pháp phối hợp cụ thể.

2. Tăng cường các biện pháp giáo dục, phối hợp phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong học sinh. Các sở giáo dục và đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoặc kế hoạch liên ngành để chỉ đạo thực hiện các vấn đề cơ bản:

- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thèng giáo dục quốc dân (Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Hướng dẫn phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học (Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT/BGDĐT-BCA của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an).

- Thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma tuý trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư số 31/2009/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ n¹n ma tuý vào thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ tết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma tuý (26/6/2011).

3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 52/2007/CT-BGD&ĐT về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục; cuộc vận động “Học sinh, sinh viên gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông” và Kế hoạch liên tịch số 9337/KHLT ngày 4/9/2007 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đài truyền hình Việt Nam theo văn bản hướng dẫn của Bộ.

Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về an toàn giao thông nhằm hưởng ứng Tháng an toàn giao thông (tháng 9/2010).

4. Căn cứ vào tình hình thực tiễn để triển khai thực hiện Quy định về đồng phục HSSV(Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

5. Đẩy mạnh thực hiện công tác tư vấn tâm lý và tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đối với học sinh cuối cấp.

IV. Công tác thể dục thể thao (TDTT)

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 14/2001/QĐ - BGD&ĐT về việc ban hành Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học; Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BGDĐT-UBTDTT về hướng dẫn phối hợp quản lý và chỉ đạo công tác thể dục thể thao trường học giai đoạn 2006-2010, Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực HSSV, Quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động TDTT ngoại khoá cho HSSV và các văn bản chỉ đạo về công tác thể dục thể thao trường học.

2. Tiếp tục tham gia, tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học. Tiếp tục chỉ đạo các trường duy trì và phát triển các loại hình câu lạc bộ thể thao, tạo điều kiện cho HS, cán bộ, giáo viên tham gia tập luyện, tham gia các hoạt động thi đấu thể thao.

3. Đẩy mạnh việc dạy bơi cho học sinh. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức, quản lý và hướng dẫn học sinh tham gia các lớp học bơi trong dịp hè; đặc biệt chú trọng đến việc tổ chức thí điểm các lớp dạy bơi trong trường tiểu học. Phấn đấu đến năm 2015 các tỉnh đều có mô hình thí điểm dạy bơi cho học sinh tiểu học.

4. Khuyến khích các địa phương thành lập Hội Thể thao học sinh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo tốt cho việc tập luyện TDTT (bể bơi, nhà tập, sân tập, trang thiết bị tập luyện).

6. Tích cực tham gia các hoạt động TDTT do ngành tổ chức trong năm học 2010 – 2011, cụ thể:

* Các hoạt động trong nước:

+ Phối hợp tổ chức giải vô địch Taekwwondo học sinh toàn quốc lần thứ II – 2011 (tháng 3/2011 tại 3 khu vực: miền Bắc tại Thái Nguyên; miền Trung tại Quảng Ngãi; miền Nam tại Đồng Nai.

+ Hội thi Thể thao HS khuyết tật toàn quốc lần thứ IV.

+ Giải Cầu lông Người GV nhân dân và HS toàn quốc.

+ Giải điền kinh HS toàn quốc.

+ Giải Quần vợt người giáo viên nhân dân lần thứ IV – 2011.

+ Giải Bóng đá TH và THCS Cúp Millo.

+ Giải Bơi lội học sinh toàn quốc – 2011.

+ Giải Cờ vua HS phổ thông toàn quốc.

+ Giải Bóng rổ học sinh toàn quốc.

+ Các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên TDTT.

* Các hoạt động quốc tế :

+ Đại hội Thể thao HS Đông Nam Á lần thứ III tại Singapore.

+ Đại hội Olympic HS tiểu học Đông Nam Á tại Indonesia.

+ Giải Bóng chuyền nữ học sinh Châu Á – 2011 tại Việt Nam.

+ Hội nghị BCH Liên đoàn Thể thao HS Châu Á và Hội nghị Hội đồng Thể thao học sinh Đông Nam Á.

Đối với hoạt động TDTT HS quốc tế, các sở GD&ĐT căn cứ khả năng về kinh phí và điều kiện của địa phương xem xét, lựa chọn báo cáo với UBND tỉnh cho phép và đăng ký với Bộ để cử HS tham gia.

V. Công tác Y tế trường học

1. Tiếp tục thực hiện Quy định về hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và tr­ường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT; Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT. Đảm bảo biên chế cán bộ làm công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV và kinh phí cho công tác y tế trường học theo Thông tư 14/2007/TT-BTC.

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quy định xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích ban hành kèm theo Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 28/8/2007 và tăng cường các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống tai nạn đuối nước trong học sinh. Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS theo Quyết định 84/2008/QĐ-TTgCP và theo Chỉ thị số 61/2008/CT-BGDĐT.

3. Tổ chức thực hiện các quy định về vệ sinh trường học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng môi trường trư­ờng học xanh, sạch, đẹp. Phòng chống các dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm A H1N1, cúm A H5N1, nha học đường, cong vẹo cột sống, cận thị, mắt hột, lao, sởi, sốt rét, sốt xuất huyết, giun sán, ...), tai nạn thương tích, suy dinh dưỡng, tác hại của thuốc lá, rượu bia, phòng tránh giảm nhẹ thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu.

4. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá và truyền thông về giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tham gia và tổ chức các hội thảo tập huấn các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học.

5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tại địa phương tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác y tế trong trường học, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước tháng 9 năm 2011 để tổng hợp phục vụ cho hội nghị tổng kết của ngành dự kiến vào tháng 11/2011.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở giáo dục và đào tạo cần bám sát nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 để xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các nội dung tại đơn vị mình. Hướng dẫn này được phổ biến đến tất cả các sở GD&ĐT, các trường, giáo viên, cán bộ công chức toàn ngành để quán triệt và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
Như trên (để th/h);
Bộ trưởng (để b/c);
Các Thứ trưởng (để ph/h);
Các Bộ: VHTTDL, LĐTBXH, CA,YT;
Đoàn TNCS HCM, Hội LHPNVN, Hội KHVN (để ph/h);
UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
Các đơn vị thuộc Bộ (để th/h);
Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5126/BGDDT-CTHSSV, CONG VAN 5126 2010, BO GIAO DUC VA DAO TAO, CONG TAC HOC SINH SINH VIEN, NAM HOC 2010 – 2011, GIAO DUC