20/09/2012 | 5814 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5012/TCHQ-TXNK
V/v xác nhận thực xuất tờ khai Hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
(Lô 45/I, đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 802/TLSG-TCKT ngày 14/9/2012 và công văn số 728/TLSG-TCKT ngày 24/8/2012 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn về việc xác nhận thực xuất tờ khai Hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Đối với các tờ khai Hải quan điện tử đăng ký với cơ quan hải quan trước thời điểm Thông tư số 194/2010/TT-BTC có hiệu lực: Theo quy định tại Mục 6 phần V Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính thì trong hồ sơ thanh khoản doanh nghiệp phải nộp 01 bản chính có xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan trên tờ khai xuất khẩu.

- Đối với các tờ khai hải quan điện tử đăng ký với cơ quan Hải quan sau thời điểm Thông tư số 194/2010/TT-BTC có hiệu lực:

Theo quy định tại Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009; Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính; công văn hướng dẫn số 1147/TCHQ-CCHĐH ngày 18/3/2011 của Tổng cục Hải quan về việc thống nhất thực hiện việc xác nhận thực xuất trong thủ tục hải quan điện tử thì:

+ Việc xác nhận thực xuất chỉ thực hiện khi có đề nghị của người khai hải quan để làm căn cứ thực hiện thanh khoản, hoàn thuế. Theo quy định, hồ sơ hoàn thuế, thanh khoản tại Phần V Thông tư số 194/2010/TT-BTC không yêu cầu tờ khai hải quan phải có xác nhận thực xuất, vì vậy đối với thủ tục hải quan điện tử không phải thực hiện xác nhận thực xuất trước khi thanh khoản, hoàn thuế.

+ Các giấy tờ chứng minh hàng đã thực xuất đề nghị Công ty thực hiện theo Điều 26 Thông tư số 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Thuốc lá Sài Gòn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Cục GSQL, Ban CCHĐD (để p/hợp);
- Cục HQ Lào Cai (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5012/TCHQ-TXNK, CONG VAN 5012 2012, TONG CUC HAI QUAN, TO KHAI HAI QUAN DIEN TU, XAC NHAN THUC XUAT, XUAT NHAP KHAU