25/06/2012 | 4180 Lượt xem |

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4835/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty Dasan Việt Nam.
Đ/chỉ: Phòng 2, Lầu 3 Broadway A, 100 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7.
Mã số thuế: 0310099091.

 

Trả lời văn bản số Dasan-Viet-Thue-12-001 ngày 17/5/2012 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục thuế Thành phố có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT của nhà thầu thực hiện dự án ODA:

- Căn cứ khoản 1 Điều 43 Chương VII Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế (hiệu lực thi hành từ 01/7/2011):

Đối với Chủ dự án và Nhà thầu chính.

a) Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT:

Chủ dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế GTGT nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi Cục Thuế quản lý địa bàn dự án vào bất kỳ thời điểm nào khi phát sinh số thuế GTGT đầu vào được hoàn trong thời gian thực hiện dự án.

Nhà thầu chính thực hiện dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế GTGT nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi cơ quan thuế nơi thực hiện dự án.

b) Hồ sơ hoàn thuế GTGT:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này;

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc phê duyệt dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được ngân sách nhà nước cấp phát (bản chụp có đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền của dự án). Trường hợp hoàn thuế nhiều lần thì chỉ xuất trình lần đầu.

- Xác nhận của cơ quan chủ quản dự án ODA về hình thức cung cấp dự án ODA là ODA không hoàn lại hay ODA vay được ngân sách nhà nước cấp phát ưu đãi thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng (bản chụp có xác nhận của cơ sở) và việc không được ngân sách nhà nước cấp vốn đối ứng để trả thuế giá trị gia tăng. Người nộp thuế chỉ phải nộp tài liệu này với hồ sơ hoàn thuế lần đầu của dự án.

Trường hợp nhà thầu chính lập hồ sơ hoàn thuế thì ngoài những tài liệu nêu tại điểm này, còn phải có xác nhận của chủ dự án về việc dự án không được ngân sách nhà nước bố trí vốn đối ứng để thanh toán cho nhà thầu theo giá có thuế giá trị gia tăng; giá thanh toán theo kết quả thầu không có thuế giá trị gia tăng và đề nghị hoàn thuế cho nhà thầu chính.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Hợp đồng ký giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu nước ngoài không bao gồm thuế GTGT thì Nhà thầu khi cung cấp hàng hoá dịch vụ cho dự án ODA không phải tính thuế GTGT (lập hoá đơn GTGT dòng thuế suất GTGT và tiền thuế GTGT không ghi gạch chéo) nhưng được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hoá, dịch vụ để thực hiện hợp đồng ký với Chủ đầu tư; trường hợp Hợp đồng ký giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu bao gồm thuế GTGT thì Nhà thầu nộp thuế GTGT theo quy định hiện hành, số thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hoá, dịch vụ để thực hiện hợp đồng được kê khai khấu trừ theo quy định (nếu đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào); về hồ sơ thủ tục hoàn thuế Nhà thầu thực hiện theo khoản 1 Điều 43 Chương VII Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên.

2. Về thuế suất thuế GTGT khi cung cấp dịch vụ tư vấn cho Công ty DaSan Hàn Quốc, Cục thuế đã có văn bản xin ý kiến của Tổng cục Thuế, khi có văn bản hướng dẫn, Cục thuế sẽ thông báo để Công ty biết và thực hiện.

Cục Thuế Thành phố thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT 2;
- Lưu (TTHT, HC)
1025-126389/2012 tttg

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4835/CT-TTHT, CONG VAN 4835, CUC THUE TP HO CHI MINH, CHINH SACH THUE GIA TRI GIA TANG, CUC THUE THANH PHO HO CHI MINH, THUE - PHI - LE PHI