11/12/2012 | 6619 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4648/LĐTBXH-LĐTL
V/v: tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty Tem
(14 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 799/TEM-TCHC ngày 22/11/2012 của Công ty Tem về tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và tiền lương thì tiền lương làm căn cứ tính chế độ trợ cấp thôi việc và tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

2/ Theo quy định tại Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thì Công ty Tem là đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng thang, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ làm cơ sở để thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động, đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thực hiện các chế độ (kể cả chế độ trợ cấp thôi việc) đối với người lao động. Các mức lương trong thang lương, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên được xác định bằng hệ số lương nhân với mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL .BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4648/LDTBXH-LDTL, CONG VAN 4648 2012, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, TIEN LUONG CAN CU TINH TRO CAP THOI VIEC, TRO CAP THOI VIEC, TIEN LUONG TINH TRO CAP THOI VIEC, TIEN LUONG, CONG TY TEM, MUC LUONG TINH TRO CAP THOI VIEC, LAO DONG - TIEN LUONG