20/06/2013 | 4202 Lượt xem |

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4252/BKHĐT-QLĐT
V/v đẩy mạnh thí điểm đấu thầu qua mạng trong 6 tháng cuối năm 2013

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 6591/VPCP-KTN ngày 27/8/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 6965/BKHĐT-QLĐT ngày 12/9/2012 về việc tiếp tục triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng, công văn số 128/BKHĐT-QLĐT ngày 07/1/2013 về việc đôn đốc thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng trong năm 2013.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với một số cơ quan, Bộ ngành, địa phương và các Tập đoàn kinh tế tổ chức gần 30 khóa đào tạo, hướng dẫn cho hơn 800 chủ đầu tư, bên mời thầu về đấu thầu qua mạng tại địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn (Hệ thống), qua đó với tư cách là Bên mời thầu, các đơn vị đã đăng ký, đăng tải hơn 8.800 thông báo mời thầu, hơn 3.300 kế hoạch đấu thầu, và tổ chức thực hiện hơn 200 gói thầu đấu thầu điện tử trên Hệ thống.

Nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thí điểm đấu thầu qua mạng trong 6 tháng cuối năm 2013 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thí điểm theo quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị như sau:

1. Đối với các cơ quan đã tổ chức đào tạo về đấu thầu qua mạng:

- Đôn đốc các chủ đầu tư, bên mời thầu đã được đào tạo hoàn thiện thủ tục pháp lý về đăng ký và tiến hành tự đăng tải thông tin đấu thầu tất cả các gói thầu thuộc phạm vi trách nhiệm của mình (bao gồm kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu) trên Hệ thống. Các thông tin đấu thầu được đăng tải trên Hệ thống sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải tiếp trên Báo Đấu thầu như hướng dẫn tại công văn số 8606/BKH-QLĐT ngày 01/12/2010.

- Tiến hành lựa chọn các gói thầu chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi quy mô nhỏ phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của Hệ thống để thực hiện đấu thầu qua mạng. Đối với các gói thầu này, đề nghị các bên mời thầu phát hành miễn phí hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời chào hàng.

2. Đối với các cơ quan chưa tổ chức đào tạo về đấu thầu qua mạng: Đề nghị khẩn trương lập kế hoạch phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu) tổ chức đào tạo đấu thầu qua mạng cho các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc trong Quý III năm 2013, tự đăng tải các thông tin đấu thầu trên Hệ thống trong Quý IV năm 2013.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan.

(Quý cơ quan có thể liên hệ trực tiếp với Cục Quản lý đấu thầu, điện thoại 04.38433359 hoặc 097.365.1188 (anh Mai Lâm) để trao đổi các thông tin liên quan)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (Vụ KTN);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở KHĐT các tỉnh, TP (để phối hợp);
- Lưu: VT, Cục QLĐT (1).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Viết Sinh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4252/BKHDT-QLDT, CONG VAN 4252 2013, BO KE HOACH VA DAU TU, THI DIEM DAU THAU QUA MANG, 6 THANG CUOI NAM 2013, THI DIEM DAU THAU QUA MANG 2013, DAU THAU QUA MANG, THI DIEM DAU THAU QUA MANG NAM 2013, DAU TU, THUONG MAI, CONG NGHE THONG TIN