18/06/2013 | 3306 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4092/BGDĐT-GDCN
V/v triển khai đề án xây dựng hệ thống ĐMKTKT và TCTCCL Giáo dục chuyên nghiệp

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2013

 

Kính gửi: Các trường trung cấp chuyên nghiệp

Để phục vụ cho việc xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đối với giáo dục chuyên nghiệp theo Nghị quyết 40/NQ-CP ngày 9/8/2012 của Chính phủ, làm cơ sở cho việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, phân bổ ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường TCCN khẩn trương triển khai thực hiện một số công việc sau đây:

1. Tổng hợp hao phí lao động, chi phí vật tư thực tế trong đào tạo TCCN và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đào tạo phù hợp với những điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế hiện nay của nhà trường cho từng ngành đào tạo trong ba năm học gần đây (theo các biểu mẫu đính kèm).

2. Từ thực tế đào tạo của trường hiện nay, nhà trường tính toán đề xuất hao phí lao động, chi phí vật tư cần thiết trong đào tạo TCCN và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đào tạo mới cần thiết để đào tạo một học sinh chính quy, cho từng ngành bảo đảm khi áp dụng hệ thống định mức mới theo trường đề xuất thì sẽ nâng cao được chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội trong điều kiện hiện nay(theo biểu mẫu đính kèm).

Các trường gửi báo cáo kết quả tổng hợp và đề xuất hao phí lao động, chi phí vật tư thực tế trong đào tạo TCCN và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đào tạo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục chuyên nghiệp), 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội (đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: tsam@moet.edu.vn) trước ngày 30/6/2013.

Mọi chi tiết xin liên hệ đ/c Trần Sâm, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo điện thoại: 04 38694988 và 0912336949, hoặc qua địa chỉ email: tsam@moet.edu.vn

Đề nghị các trường khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDCN.

KT. BỘ TRƯỞNG

 

 
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4092/BGDDT-GDCN, CONG VAN 4092 2013, BO GIAO DUC VA DAO TAO, TRIEN KHAI DE AN XAY DUNG, DUNG HE THONG DINH MUC 2013, DINH MUC KINH TE KY THUAT, DINH MUC KINH TE KY THUAT 2013, TIEU CHUAN CHAT LUONG GIAO DUC, TIEU CHI CHAT LUONG GIAO DUC, CHAT LUONG GIAO DUC CHUYEN NGHIEP 2013, GIAO DUC