18/10/2006 | 2859 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3893/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2006

 

Kính gửi:

Công ty TNHH SX-TM-DV SA PAI.
95.C12 Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp, TP.HCM.

 

Trả lời công văn số 05/08/06 ngày 7/8/2006 của Công ty TNHH SX-TM-DV SA PAI hỏi về việc xác định điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục III Danh mục A Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định: "Dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa có mức xuất khẩu đạt giá trị trên 50% tổng giá trị hàng hóa sản xuất, kinh doanh của dự án trong năm tài chính".

Căn cứ quy định nêu trên nếu Công ty có mức xuất khẩu đạt giá trị trên 50% tổng giá trị hàng hóa sản xuất, kinh doanh của dự án trong năm tài chính thì thuộc ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Trường hợp trong năm 2004 Công ty có bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất nhưng không làm thủ tục hải quan (giá trị hàng hóa xuất khẩu có làm thủ tục hải quan trong năm 2004 chỉ đạt 48%) thì chưa đủ điều kiện xuất khẩu thuộc danh mục A ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT; PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3893/TCT-PCCS, CONG VAN 3893 2006, TONG CUC THUE, UU DAI THUE THU NHAP DOANH NGHIEP, UU DAI THUE TNDN, DOANH NGHIEP, THUE - PHI - LE PHI