30/05/2013 | 8329 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3670/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014.

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2013

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo.

Để triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014 đạt kết quả, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số nội dung như sau:

1. Công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của năm học này tiếp tục thực hiện theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 và công văn số 8576 /BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Bắt đầu từ năm học này, các hội nghị, hội thảo, tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ yếu tổ chức theo hình thức Website, diễn đàn. Vì vậy, các sở giáo dục và đào tạo cần hướng dẫn giáo viên phương pháp, cách thức tham gia tập huấn theo hình thức này và có biện pháp quản lí việc tham gia bồi dưỡng của giáo viên để đảm bảo hiệu quả.

Việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo hình thức Website, diễn đàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của các Cục, Vụ và các Chương trình, Dự án thuộc Bộ. Các sở giáo dục và đào tạo cần chủ động liên hệ với Cục Công nghệ thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng theo hình thức Website, diễn đàn tại địa phương.

3. Đối với nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (nội dung 3), các sở giáo dục và đào tạo cần chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức tốt việc: hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung khó đối với giáo viên và tổ chức tập huấn cho giáo viên.

4. Về tài liệu nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (nội dung 3), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh mục tài liệu. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sẽ có hướng dẫn để các đơn vị thực hiện. Trước mắt, các sở giáo dục và đào tạo cần khai thác các nguồn tài liệu đã có để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo quy định.

5. Các sở giáo dục và đào tạo xem xét miễn nhiệm vụ bồi dưỡng nội dung 2, nội dung 3 (theo chế Quy chế bồi dưỡng thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để tạo điều kiện về thời gian đối với: Các giáo viên tiếng Anh tiểu học chuẩn hóa năng lực tiếng và năng lực sư phạm; các giáo viên dự tập huấn dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh; các giáo viên được phân công áp dụng phương pháp dạy học mới (phương pháp “Bàn tay nặn bột’, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, ...); các giáo viên tham gia thí điểm xây dựng và dạy học theo chương trình giáo dục nhà trường trung học (điều chỉnh kế hoạch dạy học) theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

6. Để tạo điều kiện cho các sở giáo dục và đào tạo chủ động trong việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổng hợp và gửi kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của các Cục, Vụ, Chương trình, dự án thuộc Bộ. Các sở giáo dục và đào tạo căn cứ kế hoạch bồi dưỡng này, đồng thời xác định những nội dung chuyên đề bồi dưỡng đáp ứng như cầu của địa phương để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có phụ lục gửi kèm theo).

7. Các sở giáo dục và đào tạo gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2012-2013 và Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014 về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/6/2013.

Căn cứ vào các nội dung trên, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục- Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần trao đổi kịp thời về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo địa chỉ: Tòa nhà 8c, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Quân Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đ/c Đặng Văn Bình, ĐT: 04.36230502, DĐ: 098.5160980./.

 

 

Nơi nhận:
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Các Cục, Vụ, Chương trình, DA thuộc Bộ (để p/h);
- Như kính gửi (để t/h);
-
Lưu VT,NGCBQLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC NGCBQLGD
Hoàng Đức Minh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3670/BGDDT-NGCBQLGD, CONG VAN 3670 2013, BO GIAO DUC VA DAO TAO, CONG TAC BOI DUONG GIAO VIEN, BOI DUONG THUONG XUYEN GIAO VIEN, BOI DUONG GIAO VIEN NAM HOC 2013-2014, GIAO DUC