30/05/2013 | 5091 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3610/BGDĐT-TCCB
V/v góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện NĐ số 19/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 23 tháng 02 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn (say đây viết tắt là Nghị định số 19/2013/NĐ-CP). Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính soạn thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

Trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương góp ý kiến cho dự thảo Thông tư liên tịch (xin gửi kèm dự thảo Thông tư liên tịch) để liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính có cơ sở hoàn chỉnh dự thảo Thông tư liên tịch theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15 tháng 6 năm 2013.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Sở GD & ĐT (để góp ý);
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3610/BGDDT-TCCB, CONG VAN 3610 2013, BO GIAO DUC VA DAO TAO, CHINH SACH DOI VOI NHA GIAO, CHINH SACH O TRUONG CHUYEN BIET, CHINH SACH TAI VUNG KINH TE XA HOI KHO KHAN, CHINH SACH CAN BO QUAN LY GIAO DUC, DU THAO THONG TU LIEN TICH, GIAO DUC