13/05/2013 | 2955 Lượt xem |

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3574/BTP-BTTP
V/v hướng dẫn sơ kết 3 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010 (Nghị định 17). Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, Nghị định 17 đã đi vào cuộc sống và đạt được một số kết quả nhất định. Tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản đã từng bước được củng cố, kiện toàn, góp phần phát triển kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, đã phát sinh một số nội dung chưa được quy định trong Nghị định 17, một số quy định của Nghị định và văn bản hướng dẫn đã bất cập, không còn phù hợp, cần được nghiên cứu, đánh giá toàn diện.

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế, bất cập, làm rõ nguyên nhân, tìm giải pháp nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định 17 và đề xuất xây dựng Luật Đấu giá tài sản trong năm 2014, Bộ Tư pháp dự kiến tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thi hành Nghị định 17 vào quý IV/2013.

Để Hội nghị sơ kết có kết quả, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ngành và cơ quan có liên quan tổ chức sơ kết, đánh giá thực tiễn tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản của địa phương theo nội dung hướng dẫn sơ kết gửi kèm theo Công văn này.

Báo cáo sơ kết 03 năm thi hành Nghị định 17 bằng văn bản và email gửi Bộ Tư pháp trước ngày 31 tháng 7 năm 2013. (Bản email xin gửi về theo địa chỉ hòm thư anhntt@moj.gov.vn hoặc phuongdt@moj.gov.vn).

Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo và phối hợp thực hiện.

(Trong trường hợp cần thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Tú Anh, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, số điện thoại: 04.62739503).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp tại TP.HCM (để thực hiện);
- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chính

 

HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG SƠ KẾT TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Công văn số 3574 /BTP-BTTP ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tư pháp)

1. Đánh giá tình hình triển khai Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản tại địa phương:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP tại địa phương;

- Về việc ban hành văn bản ở địa phương để triển khai Nghị định số 17/2010/NĐ-CP (quy chế bán đấu giá...);

- Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó quan tâm đánh giá về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các điều kiện đảm bảo việc thi hành Nghị định (về nguồn tài chính, nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy).

2. Đánh giá về thực trạng tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương:

Trên cơ sở đánh giá về thực trạng tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản cần chỉ ra thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, trong đó tập trung vào các nguyên nhân liên quan đến quy định của pháp luật hiện hành về bán đấu giá tài sản.

Nội dung đánh giá thực trạng tập trung vào các vấn đề sau đây:

2.1. Đánh giá chung:

- Đánh giá về nhận thức chung của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của đấu giá viên, hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương;

- Sự quan tâm của Tỉnh ủy, Thành ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản của địa phương;

- Đánh giá về đóng góp của hoạt động bán đấu giá tài sản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước đối với hoạt động của các cơ quan, tổ chức tại địa phương; đóng góp cho ngân sách, giải quyết việc làm v.v...

- Thực hiện xã hội hóa hoạt động bán đấu giá tài sản: những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, bất cập.

2.2. Về đội ngũ đấu giá viên:

- Đánh giá về sự phát triển số lượng, trình độ, chất lượng, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ đấu giá viên (có số liệu cụ thể: số lượng đấu giá viên đã đăng ký trên địa bàn, số lượng đấu giá viên đang hoạt động tại tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp...);

- Xác định nguyên nhân của vướng mắc, hạn chế trong phát triển đội ngũ đấu giá viên, chất lượng đấu giá viên tại địa phương.

2.3. Về tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp:

- Việc phát triển các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tại địa phương;

- Nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động v.v. (có số liệu cụ thể).

2.4. Về kết quả hoạt động bán đấu giá tài sản:

Nêu rõ kết quả bán đấu giá tài sản, chênh lệch so với giá khởi điểm, nộp ngân sách nhà nước v.v đối với các nhóm tài sản bán đấu giá: tài sản là quyền sử dụng đất; tài sản thi hành án; tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tài sản giao dịch bảo đảm và một số loại tài khác trên địa bàn.

2.5. Về tình hình chuyển giao bán đấu giá quyền sử dụng đất sang các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

2.6. Công tác quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản tại địa phương:

- Đánh giá về việc thực hiện nội dung quản lý nhà nước theo quy định của Nghị định 17 và các văn bản hướng dẫn, đặc biệt chế độ báo cáo và việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo; vai trò cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương; những kết quả đã đạt được và khó khăn trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương;

- Đánh giá sự phối kết hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban ngành có liên quan trong quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản tại địa phương;

2.7. Những nội dung khác liên quan.

3. Đề xuất, kiến nghị:

- Những nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 17 và các văn bản hướng dẫn thi hành: nêu cụ thể những nội dung cần sửa đổi, bổ sung và các đề xuất, kiến nghị;

- Đề xuất những nội dung cần thiết phục vụ việc xây dựng Luật Đấu giá tài sản;

- Kiến nghị, đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bán đấu giá tài sản tại địa phương;

- Giải pháp nhằm nâng cao số lượng, chất lượng đấu giá viên trong thời gian tới tại địa phương;

- Những nội dung cần đổi mới, cải tiến trong quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương và giải pháp thực hiện tăng cường hiệu quả quản lý./.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3574/BTP-BTTP, CONG VAN 3574 2013, BO TU PHAP, BO MAY HANH CHINH, TAI CHINH NHA NUOC