18/06/2013 | 3615 Lượt xem |

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3501/CT-TTHT
V/v: Thuế Thu nhập cá nhân

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH NAC (Việt Nam)
Địa chỉ: Tầng 2 The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1
Mã số thuế: 0309288986

 

Trả lời văn bản số 02/2013NAC/CV ngày 29/05/2013 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi bổ sung một số điều Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 có hiệu lực từ ngày 1.7.2013 trong đó có nội dung:

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm)

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Việc thực hiện quy định trên đề nghị Công ty chờ Thông tư hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- P.KT2
- Phòng PC
- Web Cục Thuế
- Lưu: VT, TTHT
1204-161387/2013-ntn

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3501/CT-TTHT, CONG VAN 3501, CUC THUE TP HO CHI MINH, THUE THU NHAP CA NHAN, KE KHAI THUE THU NHAP CA NHAN, THUE TNCN, HUONG DAN THUE TNCN, THUE - PHI - LE PHI