21/06/2007 | 2877 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3381/TCHQ-GSQL
V/v thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O của Indonesia.

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2007

 

Kính gửi: cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố.

Theo thư thông báo ngày 11 tháng 05 năm 2007 (gồm 5 trang) của Bộ Thương mại Indonesia, Tổng cục Hải quan sao gửi mẫu dấu và mẫu chữ ký của tổ chức và cá nhân có thẩm quyền ký C/O của Indonesia cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Our Ref: 288/Daglu.5.3/V/2007 Jakarta, May 11 2007

Anna Maria Robeniol

Acting Director

Bureau for Economic Integration

ASEAN Secretariat

JI. Sisingamangaraja 70A

Kebayoran Baru

Jakarta Selatan

Subject: Specimen of Signatures of Authorized Indonesian Officials for COO

Dear Ms. Robeniol.

We would like to send you the up to date specimen of signatures of officials for Certificate of Origin (COO) and the seals of their Agencles (local Govemment competent authorities) which are authorized to issue the COO from Indonesia.

We would appreciate your kind assistance to forward them to the ASEAN member countries, The People Republic of China and The Republic of Korea.

Thank you for your attention and cooperation.

Your

 

... Sembiring

Director of Export and Import Facilitation

CC:

1. Director General of Foreign Trade (as a report);

2. Director General of International Trade Cooperation./.

Translation from indonesian language

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3381/TCHQ-GSQL, CONG VAN 3381, TONG CUC HAI QUAN, MAU DAU KY C/O CUA INDONESIA, MAU CHU KY C/O CUA INDONESIA, XUAT NHAP KHAU