25/01/2013 | 5218 Lượt xem |

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 317/BNN-TCTL
V/v hướng dẫn triển khai kế hoạch Chương trình MTQG Nước sạch & VSMTNT năm 2013

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 26 tháng 11 năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành công văn số 4085/BNN-TCTL hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch & VSMTNT (gọi tắt là Chương trình) năm 2013. Đồng thời, ngày 16/01/2013 liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình giai đoạn 2012 - 2015.

Để thực hiện tốt, đảm bảo đạt các mục tiêu của Chương trình năm 2013 và cam kết theo Hiệp định của các nhà tài trợ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW phân bổ kế hoạch năm 2013 như sau:

1. Tổ chức thực hiện:

Việc phân bổ kế hoạch ngân sách Chương trình năm 2013 phải thực hiện trên cơ sở phối kết hợp giữa các ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp & PTNT, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, trong đó Sở Nông nghiệp & PTNT chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh.

Kế hoạch chi tiết ngân sách Chương trình năm 2013 phải được phân khai cụ thể cho các dự án, tiểu dự án thành phần theo Quyết định 366/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời phải căn cứ vào các nội dung, định mức hỗ trợ cụ thể tại Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16/01/2013 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

Các ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tham gia thực hiện Chương trình cần chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và khả thi về nguồn vốn đầu tư phát triển, kinh phí sự nghiệp để thực hiện.

2. Nguyên tắc phân bổ kế hoạch:

- Đối với vốn đầu tư phát triển:

+ Tập trung bố trí đủ vốn cho các công trình hoàn thành và chuyển tiếp có khả năng phát huy hiệu quả ngay trong năm 2013; ưu tiên nâng cấp, mở rộng các công trình chưa phát huy hiệu quả và công trình trọng điểm; ưu tiên các xã nghèo, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai, khó khăn nguồn nước với loại hình công trình hợp lý, hiệu quả.

+ Ưu tiên bố trí để thực hiện các công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh các trường học, trạm y tế xã.

- Đối với vốn sự nghiệp:

+ Ưu tiên bố trí cho các hoạt động: Thông tin - Giáo dục - Truyền thông; đào tạo tập huấn về công tác quản lý vận hành công trình; hỗ trợ cộng tác viên cơ sở tham gia Chương trình; giới hiệu và nhân rộng các mô hình nhà tiêu với chi phí hợp lý, phù hợp với các đối tượng, địa bàn để vận động người dân tham gia và tự xây dựng; công tác giám sát đánh giá theo Bộ Chỉ số.

+ Giao ngành y tế chủ trì triển khai thực hiện dự án 2 “Vệ sinh nông thôn”, bao gồm cả kinh phí cho các hoạt động đào tạo, tập huấn, Thông tin - Giáo dục - Truyền thông, giám sát đánh giá liên quan đến dự án này.

+ Đối với việc hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hộ gia đình: cần triển khai tại các xã trên quy mô toàn tỉnh; chỉ hỗ trợ cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo để xây dựng nhà tiêu mẫu mang tính trình diễn kết hợp với việc tuyên truyền vận động các hộ gia đình khác xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai và gửi kết quả phân bổ chi tiết năm 2013 về Bộ Nông nghiệp & PTNT qua Văn phòng thường trực Chương trình (Tổng cục Thủy lợi, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 08/02/2013 để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: Y tế, Giáo dục &ĐT;
- Sở Nông nghiệp &PTNT các tỉnh;
- Lưu: VT, TCTL

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 317/BNN-TCTL, CONG VAN 317 2013, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN N, CHUONG TRINH MUC TIEU QUOC GIA, NUOC SACH VA VE SINH MOI TRUONG, NUOC SACH VE SINH MOI TRUONG, CHUONG TRINH MUC TIEU QUOC GIA 2013, NUOC SACH VA VE SINH MOI TRUONG NONG THON, CHUONG TRINH VE SINH MOI TRUONG NONG THON, TAI NGUYEN - MOI TRUONG