07/06/2013 | 3627 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3164/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục TNTX

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty CP XNK Quốc tế Hải Ninh.
(Đ/c: số 10 Lê Văn Tám, P. Trần Phú, Tp Móng Cái, Quảng Ninh)

 

Trả lời công văn số 03/CV-HN ngày 31/5/2013 của Công ty đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18/02/2013 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điều 6, Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 05/2013/TT-BCT dẫn trên thì trường hợp của Công ty đã được Bộ Công Thương cấp Mã số tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng số 01/BCT-XNK (MS-ĐQSD) ngày 04/5/2013 nay nếu làm thủ tục tạm tái xuất hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 05/2013/TT-BCT (kể cả lô hàng của Công ty đã lưu tại cảng Việt Nam) cần phải xin Giấy phép tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương. Trên cơ sở Giấy phép của Bộ Công Thương cấp, cơ quan Hải quan sẽ xử lý và giải quyết thủ tục theo đúng quy định.

2. Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 05/2013/TT-BTC thì nhóm mặt hàng này chỉ được tái xuất qua cửa khẩu quốc tế, cụ thể như một số cửa khẩu quốc tế sau: Móng Cái (Quảng Ninh); Hữu Nghị (Lạng Sơn); cảng biển quốc tế Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3164/TCHQ-GSQL, CONG VAN 3164 2013, TONG CUC HAI QUAN, THU TUC TAM NHAP TAI XUAT, HUONG DAN THU TUC TAM NHAP TAI XUAT, XUAT NHAP KHAU