25/04/2013 | 5485 Lượt xem |

UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/SXD-XDCB
V/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP.

Kiên Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: UBND tỉnh Kiên Giang

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 1193/SXD-XDCB ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP. Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng báo cáo như sau:

Hiện nay, qua tìm hiểu mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại thành phố Rạch Giá, chi phí nhân công được lập trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ vẫn còn phù hợp, cụ thể như sau:

Số TT

Loại nhân công

Lương ngày công theo NĐ 70/2011/NĐ-CP (đồng/ngày)

Giá nhân công thực tế trên địa bàn TPRG. (đồng/ngày)

1

+ Nhân công bậc 3,0/7

200.027

110.000 - 160.000

2

+ Nhân công bậc 3,5/7

216.852

3

+ Nhân công bậc 4,0/7

233.671

160.000 - 220.000

4

+ Nhân công bậc 4,5/7

253.512

Theo hướng dẫn tại Điểm 1, Công văn 551/BXD-KTXD ngày 2/4/2013 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh không thực hiện điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Xây dựng báo cáo để UBND tỉnh xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, XDCB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Ngọc Tính

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 298/SXD-XDCB, CONG VAN 298, TINH KIEN GIANG, LUONG NHAN CONG XAY DUNG 2013, LUONG NGUOI LAO DONG 2013, DIEU CHINH CHI PHI NHAN CONG, CHI PHI XAY DUNG 2013, MUC LUONG TOI THIEU VUNG, LAO DONG - TIEN LUONG, XAY DUNG - DO THI