15/01/2007 | 21276 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 296/SGD&ĐT-KHTC
V/v: Hướng dẫn nội dung chi học 2 buổi/ngày & bán trú

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục Quận, Huyện
- Các Trường Tiểu học

 

Thực hiện Quyết định số 73/2000/QĐ-UBND ngày 16/8/2000 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu, sử dụng học phí và một số khoản thu khác ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và văn bản 3390/LN/TCVG-GDĐT-LĐTB&XH-KBNN ngày 11/11/2002 hướng dẫn thực hiện quyết định 73/2000/QĐ-UBND. Căn cứ vào tình hình thực tế, để thống nhất nội dung chỉ học 2 buổi/ngày và chi bán trú cho các trường Tiểu học trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể nội dung chi như sau:

A. Về việc chi học 2 buổi/ngày:

Kinh phí thu được từ học 2 buổi/ngày được chi cho những nội dung sau:

1. Chi cho giáo viên tham gia dạy 2 buổi/ngày: 60%

2. Chi bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ và phúc lợi tập thể: 20%.

3. Chi mua sắm văn phòng phẩm, đồ dùng dạy học, vật rẻ mau hỏng, điện nước, vệ sinh, tăng cường cơ sở vật chất …. 17%.

4. Phục vụ công tác chỉ đạo thanh kiểm tra: 3%. Trong đó nộp Phòng Giáo dục 2%, nộp Sở Giáo dục và Đào tạo 1% (nộp qua Phòng Giáo dục).

Cụ thể chi của khoản 1 và 2 như sau:

1/ Chi cho giáo viên tham gia dạy 2 buổi/ngày:

Số chi tiết chi cho giáo viên tham gia dạy 2 buổi/ngày gồm:

a/ Số tiết giáo viên thực dạy tăng cường.

b/ Số tiết chủ nhiệm. (Số tiết chủ nhiệm nói chung không quá 5 tiết/tuần, trường hợp đặc biệt không quá 7 tiết/tuần)

Cách tính:

- Đơn giá một tiết

=

60% tổng thu 2 buổi/ngày của 1 lớp

Số tiết chi cho giáo viên tham gia dạy 2 buổi/ngày

- Thu nhập của giáo viên chuyên biệt, tự chọn:

Đơn giá 1 tiết x số tiết dạy tăng cường

- Thu nhập của giáo viên chủ nhiệm:

Đơn giá 1 tiết x (số tiết dạy tăng cường + số tiết chủ nhiệm)

Lưu ý:

- Các Trường không được sử dụng kinh phí thu học 2 buổi/ngày để trả lương cho giáo viên hợp đồng dạy chính khóa (trường hợp này nhà Trường phải báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để giải quyết).

- Các chi tiết khóa không được tính là tiết tăng cường.

- Đơn giá tiết dạy của các môn học như nhau (không phân biệt đơn giá tiết dạy của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên chuyên biệt, tự chọn; giáo viên biên chế và giáo viên hợp đồng)

- Đối với những lớp có 2 giáo viên chủ nhiệm: cũng chỉ tính số tiết chủ nhiệm như lớp có một giáo viên chủ nhiệm.

2/ Chi bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ (gồm ban giám hiệu, tổng phụ trách, kế toán, thủ quỹ, nhân viên khác có phục vụ 2 buổi/ngày) và phúc lợi tập thể:

a/ Chi bồi dưỡng cho Hiệu trưởng

- Trường hạng 1 (28 lớp trở lên): không quá 2 lần thu nhập trung bình của giáo viên tham gia dạy 2 buổi/ngày.

- Trường hạng 2 (19 lớp đến 27 lớp): không quá 1,8 lần thu nhập trung bình của giáo viên tham gia dạy 2 buổi/ngày.

- Trường hạng 3 (dưới 19 lớp): không quá 1,5 lần thu nhập trung bình của giáo viên tham gia dạy 2 buổi/ngày.

b/ Chi cho Hiệu phó: không quá 0,8 lần thu nhập của Hiệu trưởng.

c/ Chi cho tổng phụ trách chuyên trách: không quá 0,5 lần thu nhập của Hiệu trưởng.

d/ Chi cho kế toán: không quá 0,4 lần thu nhập của Hiệu trưởng.

e/ Chi cho thủ quỹ, tổng phụ trách kiêm nhiệm và các nhân viên khác: mỗi người không quá 0,3 lần thu nhập của Hiệu trưởng.

Ngoài việc thực hiện chi các nội dung trên, phải dành khoản kinh phí đưa vào quỹ phúc lợi tập thể.

B/ Về việc chi bán trú:

1/ Tiền ăn: Chi cho bữa ăn chính và bữa ăn phụ (bao gồm cả tiền chất đốt) theo thỏa thuận

2/ Tiền cơ sở vật chất cho bán trú: (trang bị giường, chiếu, chăn, khăn mặt, bát, đĩa, cốc, xoong, nồi, bếp gas, điện, nước …) được sử dụng hết cho việc trang bị cơ sở vật chất cho bán trú theo thỏa thuận.

3/ Tiền chăm sóc bán trú: Bồi dưỡng người trực tiếp chăm sóc, cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ, nhân viên bếp …

Trong đó:

- 80% cho người trực tiếp chăm sóc, nhân viên phục vụ khác.

- 20% cho cán bộ quản lý, kế toán, thủ quỹ, thanh tra, công đoàn … và phúc lợi tập thể. Mức chi có thể vận dụng như cách chi học 2 buổi/ngày.

C/ Tổ chức thực hiện:

Các mức chi trên phải được thể hiện trong Quy chế chi tiêu nội bộ. Quy chế được xây dựng và thảo luận công khai trong tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường và phải báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để có sự chỉ đạo cụ thể và phù hợp trong từng địa bàn.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về nội dung chi học 2 buổi/ngày và bán trú. Yêu cầu phòng Giáo dục Quận, Huyện và các trường Tiểu học nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện)
- Ban Giám đốc
- Lưu VP, KHTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Ngọc Bích

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 296/SGD&DT-KHTC, CONG VAN 296, THANH PHO HA NOI, CHI HOC BAN TRU, CHI BAN TRU, GIAO DUC