14/06/2013 | 3787 Lượt xem |

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2752/BNN-HTQT
V/v Tập huấn nâng cao nhận thức người dân về pháp luật bảo vệ và phát triển rừng

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị)

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật bảo vệ và phát triển rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Cơ quan hợp tác phát triển Tây Ban Nha tổ chức chương trình tập huấn nâng cao nhận thức người dân về pháp luật bảo vệ và phát triển rừng tại một số địa phương tại tỉnh Quảng Bình. Nội dung cụ thể của Chương trình tập huấn như sau:

Mục tiêu: Chương trình tập huấn nhằm mục đích cung cấp nội dung chính sách và các quy định liên quan đến bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng được Nhà nước ban hành trong thời gian gần đây.

Thời gian: Cả ngày 18 tháng 6 năm 2013

Địa điểm: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Đối tượng: gồm cán bộ UBND xã, Ban Lâm nghiệp xã, các đoàn thể cấp xã, khuyến lâm viên cơ sở, Ban điều hành thôn, các đoàn thể, hộ gia đình, cá nhân.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh phối hợp và hỗ trợ mời 15 người thuộc các đối tượng nêu trên tham dự lớp tập huấn nêu trên. Chương trình chi tiết và các thông tin về hậu cần cho đại biểu tham dự tập huấn được gửi kèm theo công văn này. Để có thêm thông tin, đề nghị liên hệ với chị Trần Diễm Lan, 0939333501 và chị Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, 0987769688

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT (HH-03)

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Trần Kim Long

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2752/BNN-HTQT, CONG VAN 2752, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON, TAP HUAN NANG CAO NHAN THUC, NHAN THUC NGUOI DAN VE PHAP LUAT, NANG CAO PHAP LUAT BAO VE RUNG 2013, NANG CAO PHAP LUAT PHAT TRIEN RUNG 2013, NHAN THUC NGUOI DAN VE PHAT TRIEN RUNG, NHAN THUC NGUOI DAN VE BAO VE RUNG, TAI NGUYEN - MOI TRUONG, VAN HOA - XA HOI